Choose-funksjonen

Returnerer ein vald verdi frå ei liste med argument.

Syntaks:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Returverdi:

Variant. Ein variant avleidd frå parameteren Index.

Parametrar:

Index: Eitkvart numerisk uttrykk avrunda til eit heiltal. Index godtar heiltalsverdiar som byrjar på 1 som spesifiserer kva for eitt av dei moglege vala som skal returnerast.

Expression1, Expression2, …, Expression_n: Uttrykk som representerer kvart av dei moglege vala.

Choose-funksjonen returnerer ein verdi frå ei liste med uttrykk basert på indeksverdien. Viss Index = 1, vil funksjonen returnera det første uttrykket i lista, viss Index = 2 det neste uttrykke og så vidare.

Viss indeksverdien er mindre enn 1 eller større enn talet på uttrykk i lista, vil funksjonen returnere Null.

Feil #5 oppstår når det manglar parameterar. Feil #13 viss Index er lik Null.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

13 Ukjend datatype

Eksempel:

I eksempelet vert Choose-funksjonen brukt for å velja ein streng av fleire strengar som er ein meny:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Lagra format"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Indeks, "Snarformat", "Lagreformat", "Systemformat")
End Function

Støtt oss!