Choose-funksjonen

Returnerer ein vald verdi frå ei liste med argument.

Syntaks:


Choose (Indeks, Val1[, Val2, ... [,Val_n]])

Parametrar:

Indeks: Eit taluttrykk som spesifiserer verdien som skal returnerast.

Val1: Eit uttrykk som inneheld eitt av dei moglege vala.

Choose-funksjonen returnerer ein verdi frå ei liste med uttrykk basert på indeksverdien. Viss Indeks = 1, vil funksjonen returnera det første uttrykket i lista, viss Indeks = 2 vert det neste uttrykket returnert og så vidare.

Viss indeksverdien er mindre enn 1 eller større enn talet på uttrykk i lista, returnerer funksjonen Null.

I eksempelet vert Choose-funksjonen brukt for å velja ein streng av fleire strengar for å laga ein meny:

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Indeks, "Snarformat", "Lagreformat", "Systemformat")
End Function

Støtt oss!