Andre uttrykk

Uttrykk som ikkje høyrer til i dei andre køyretidskategoriane er omtalte her.

Call Statement

Overfører kontrollen med programmet til ein subrutine, ein funksjon eller ein prosedyre i eit Dynamisk lenkjebibliotek (DLL). Kva nøkkelord, type og talet på parametrar som er brukte, er avhengig av kva rutine som vert kalla opp.

Choose Function

Returnerer ein vald verdi frå ei liste med argument.

Declare-uttrykket

Deklarerer og definerer ein subrutine i ei DLL-fil som du vil køyra frå LibreOffice Basic.

End-uttrykket

Avsluttar ein prosedyre eller ei blokk.

Exit-uttrykket

Går ut av Do...Loop, For...Next, ein funksjon, ein eigenskap eller ein subroutine.

FreeLibrary-funksjonen

Løyser DLL-ar som vart lasta inn med Declare-uttrykket. Ein løyst DLL vert lasta inn automatisk viss ein av Dll-funksjonane vert kalla opp. Sjå også Declare.

Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Rem-uttrykket

Gjer ei programlinje om til ein merknad.

Stop-uttrykket

Stoppar utføringa av eit BASIC-program.

Sub-uttrykket

Definerer ein subrutine (underrutine)

Switch Function

Evaluerer ei argumentliste som inneheld eit uttrykk og ein verdi. Funksjonen Switch returnerer ein verdi knytt til uttrykket som er sendt til denne funksjonen.

With-uttrykket

Set eit objekt som standardobjekt. Dersom det ikkje er definert eit anna objektnamn, vil alle eigenskapane og metodane referera til standardobjektet heilt til uttrykket End With er nådd.

Støtt oss!