GoSub…Return-uttrykket

Kallar opp ein subrutine som er namngjeve med ein etikett inne i ein sub eller ein function. Uttrykket som kjem etter merkelappen med namnet på subrutinen vert utført fram til neste Return-uttrykk. Deretter held programmet fram med å utføra uttrykka som kjem etter GoSub-uttrykket.

Syntaks:


GoSub label[:]

Parametrar:

label: Ein linjeidentifikator som viser kvar køyringa skal halda fram. Omfanget av merkelappen er den rutinen han høyrer til i-

Uttrykket GoSub kallar opp ein lokal subrutine (underrutine), namngjeven med ein etikett, frå ein subrutine eller ein funksjon. Namnet på etikette må avsluttast med kolon («:»).


 Sub/Function foo
   ' uttrykk
   GoSub label
   ' uttrykk
   Exit Sub/Function
 label:
   ' uttrykk
   Return
 End Sub/Function
Åtvaringsikon

Viss programmet kjem til eit RETURN-uttrykk utan tilhøyrande GoSub vil LibreOffice Basic gje ei feilmelding. Bruk Exit Sub eller Exit Function for å vera sikker på at programmet går ut av subrutinen eller funksjonen før det kjem til RETURN.


Eksempelet viser bruken av GOSUB og RETURN. Ved å køyra programmet to gongar, vil det rekna ut kvadratrota av to tal som brukaren skriv inn.

Eksempel:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox$ "Skriv inn det første talet: ","Talinnskriving"))
  iInputb = Int(InputBox$ "Skriv inn det andre talet: ","Talinnskriving"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratrota av";iInputa;" er";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratrota av";iInputb;" er";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Støtt oss!