While...Wend-uttrykket

Når eit program kjem til eit While-uttrykk, vert vilkåret testa. Viss vilkåret ikkje er oppfylt (False), vil programmet gå til uttrykket som kjem etter While. Er vilkåret oppfylt (True), vert sløyfa utført til programmet når Wend. Deretter går programmet tilbake til While-uttrykket. Er vilkåret framleis oppfylt (True), vert sløyfa utført igjen.

I motsetnad tilDo … Loop-uttrykket kan du ikkje avbryta ei While … Wend-sløyfe med Exit. Gå aldri ut av ei While … Wend-sløyfe med GoTo sidan dette kan føra til ein køyretidsfeil.

Do...Loop er meir fleksibel enn While...Wend.

Syntaks:

While-syntaks


  While Condition [statements] Wend

Eksempel:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sTekst ="Dette er ein kort tekst"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Koda tekst"
 End Sub

Uttrykka Do...Until eller Do...While

Exit-uttrykket

Støtt oss!