Do...Loop-uttrykket

Gjentar uttrykka mellom Do og Loop så lenge vilkåret er SANN eller til vilkåret vertSANN.

Syntaks:

Do-uttrykket


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: Blokka med uttrykket vert repetert så lenge vilkåret er SANN
 ' Do Until: Blokka med uttrykket vert repetert så lenge vilkåret er USANN
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Do … Loop-uttrykket


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: Blokka med uttrykket vert repetert så lenge vilkåret er SANN
 ' Loop Until: Blokka med uttrykket vert repetert til vilkåret er SANN
 Loop {While | Until} condition = True

Parametrar:

Uttrykket Do … Loop utfører ei løkke (loop) så lenge eller til eit bestemt vilkår er SANN. Vilkåret for å avslutta sløyfa må skrivast inn anten etter uttrykket Do eller Loop. Eksempelet ovanfor viser gyldige kombinasjonar.

condition: Ei samanlikning, eit nummerisk uttrykk eller eit BASIC-uttrykk som anten er Sann eller Usann.

statements: Uttrykk som du vil taka oppatt medan eller til eit vilkår er Sann.

Bruk uttrykket Exit Do for å avslutta løkka utan vilkår. Du kan setja inn dette uttrykket kvar som helst i eit DoLoop-uttrykk. Du kan også definera eit «exit»-vilkår med If … Then set opp slik:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Eksempel:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

For, Select Case or While-uttrykk.

Iif eller Switch-funksjonar

Støtt oss!