Løkker

Desse uttrykka vil utføre løkkene.

Do...Loop-uttrykket

Gjentar uttrykka mellom Do og Loop så lenge vilkåret er SANN eller til vilkåret vertSANN.

For...Next-uttrykket

Gjentek uttrykka i For...Next-blokka eit spesifisert tal gongar.

While...Wend-uttrykket

Når eit program kjem til eit While-uttrykk, vert vilkåret testa. Viss vilkåret ikkje er oppfylt (False), vil programmet gå til uttrykket som kjem etter While. Er vilkåret oppfylt (True), vert sløyfa utført til programmet når Wend. Deretter går programmet tilbake til While-uttrykket. Er vilkåret framleis oppfylt (True), vert sløyfa utført igjen.

Støtt oss!