IIf-funksjonenn

Returnerer eitt av to moglege funksjonsresultat bestemt av den logiske verdien uttrykket gjev ut.

Syntaks:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Parametrar:

Bool: Uttrykket som skal evaluerast. Viss uttrykket gjev ut Sann, vil funksjonen returnera verdien av Variant1, elles verdien av Variant2.

Variant1, Variant2: Kva uttrykk som helst. Det eine av desse vert returnert, avhengig av resultatet av den logiske evalueringa.

note

IIf evaluerer både Variant1 og Variant2 sjølv om berre éin av dei vert returnert. Viss eitt av uttrykka resulterer i feil, returnerer funksjonen feilen. Du bør for eksempel ikkje bruka IIF for å omgå ein divisjon med null.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM Returnerer den høgaste av 3 verdiar
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Dårleg bruk av funksjonen IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Uttrykka If eller Select Case

Switch-funksjonen

Støtt oss!