IIf-funksjonenn

Returnerer eitt av to moglege funksjonsresultat bestemt av den logiske verdien uttrykket gjev ut.

Syntaks:


IIf (Uttrykk, UttrykkSann, UttrykkUsann)

Parametrar:

Uttrykk: Uttrykket som skal evaluerast. Viss uttrykket gjev ut True, vil funksjonen returnera resultatet av UttrykkSann, elles resultatet av UttrykkUsann.

UttrykkSann, UttrykkUsann: Kva uttrykk som helst. Det eine av desse vert returnert, avhengig av resultatet av den logiske evalueringa.

note

If evaluerer både ExpressionTrue og ExpressionFalse sjølv om han berre returnerer éin av dei. Viss eitt av uttrykka resulterer i feil, returnerer funksjonen feilen. Du bør for eksempel ikkje bruka IIF for å omgå ein divisjon med null.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM Returnerer den høgaste av 3 verdiar
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Dårleg bruk av funksjonen IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Uttrykka If eller Select Case

Switch-funksjonen

Støtt oss!