If…Then…ElseIf-uttrykket

Definerar ei eller fleire uttrykksblokker som berre vert køyrde viss det gjevne vilkåret vert oppfylt (er True).

Syntaks:

If...EndIf-uttrykket

ElseIf-fragment

Else-fragment


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

I staden for Else If kan du skriva ElseIf, i staden for End If kan du skriva EndIf.

tip

If-uttrykket kan kortast ned til ei linje når enkle uttrykksblokker vert brukte. If condition Then statement [Else statement]

Parametrar:

Uttrykket If … Then utfører programblokker avhengig av dei gjevne vilkåra. Når LibreOffice Basic oppdagar eit If-uttrykk, vert vilkåra testa. Viss vilkåret er SANN (True) vert alle etterfølgjande uttrykka fram til neste Else eller ElseIf utførte. Viss vilkåret er USANN (False) og det neste uttrykket er ElseIf, vil LibreOffice Basic testa det neste vilkåret og utføre det neste uttrykket viss vilkåret er True. Dersom dette vilkåret er False, går programmet vidare til anten neste Else eller ElseIf. Uttrykk etter Else vert utførte berre viss ingen av dei tidlegare testane er True. Når alle uttrykka er kontrollerte, vil programmet utføra uttrykket som kjem etter EndIf.

Du kan fletta saman fleire If … Then uttrykk.

Else og ElseIf er valfrie.

Åtvaringsikon

Det er råd å gå ut av ei If … Then blokk med GoTo og GoSub, men det er ikkje råd å gå inn i ein If … Then struktur.


Eksempel:

Eksempelet nedanfor viser korleis du kan skriva inn ein sluttdato for eit produkt og kontrollera om denne dagen er overskride.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Skriv inn sluttdatoen (MM.DD.YYYY)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Sluttdatoen er overskride"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Sluttdatoen er ikkje nådd"
  Else
    MsgBox "Sluttdatoen er i dag"
  End If
End Sub

Select Case-uttrykket

Iif eller Switch-funksjonar

Støtt oss!