Abs-funksjonen

Returnerer den absolutte verdien av eit taluttrykk.

Syntaks:


ABS (tal)

Returverdi:

Double

Parametrar:

Tal: Eit taluttrykk du vil finna den absolutte verdien for. Positive tal, medrekna 0, vert returnerte uendra medan negative tal vert omforma til positive tal.

I dette eksempelet vert ABS-funksjonen brukt for å rekna ut skilnaden mellom to verdiar. Det betyr ikkje noko kva verdi du skriv inn først.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = INT(InputBox$ ("Skriv inn den første summen","Verdiinnskriving"))
    siW2 = INT(InputBox$ ("Skriv inn det andre talet","Verdiinnskriving"))
    Print "Skilnaden er "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Støtt oss!