Sin-funksjonen

Returnerer sinus av ein vinkel. Vinklen er oppgjeven i radianar. Resultatet ligg mellom -1 og 1.

Ved å bruka vinkelen Alfa reknar Sin-funksjonen ut forholdet mellom lengda på den motståande sida til vinkelen og lengda på hypotenusen i ein rettvinkla trekant.

Sin(Alfa) = motståande side i vinkelen/hypotenusen

Syntaks:


Sin (Tal som Double) som Double

Returverdi:

Double

Parametrar:

Tal: Numerisk uttrykk som definerer vinkelen som du vil rekne ut sinus for i radianar.

For å konvertera grader til radianar, multipliserer du gradene med Pi/180. Du kan konvertera radianar til grader ved å multiplisera radianar med 180/Pi.

grader=(radianar*180)/Pi

radianar=(grader*Pi)/180

Pi er tilnærma lik 3,141593.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


' I dette eksempelet er desse innskrivingane moglege for ein rettvinkla trekant:
' Sida motsett vinkelen og vinkelen (i grader) for å rekna ut lengda på hypotenusen:
Sub ExampleSine
' Pi er ein førehandsdefinert konstant avrunda til 3,1415926
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Skriv inn lengda på den motståande sida: ","Motståande side")
    dAlpha = InputBox$ ("Skriv inn vinkelen Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Lengda på hypotenusen er"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Støtt oss!