Numeriske funksjonar

Desse numeriske funksjonane utfører utrekningar. Matematiske og boolske (logiske) operatorar er omtalte i ein eigen bolk. Skilnaden mellom funksjonar og operatorar er at funksjonane tek i mot argument og returnerer eit resultat, medan operatorane returnerer ei kombinering av to numeriske uttrykk.

Trigonometriske funksjonar

Desse trigonometriske funksjonane er brukte i LibreOffice Basic.

Eksponential- og logaritme-funksjonar

I LibreOffice Basic er desse eksponential- og logaritme-funksjonane brukte.

Laga tilfeldige tal

Desse uttrykka og funksjonane lagar tilfeldige tal.

Utrekning av kvadratrot

Bruk denne funksjonen for å rekna ut kvadratrot.

Heiltal og brøkar

Funksjon for å runda av verdiar til heiltal og til å rekna ut brøkdelen av ein verdi.

Absolutte verdiar

Denne funksjonen returnerer absolutte verdiar.

Forteikn for uttrykk

Denne funksjonen returnerer det algebraiske forteiknet for eit taluttrykk.

Konvertering av tal

Denne funksjonen konverterer tal frå eitt talformat til eit anna.

Støtt oss!