Not-operatoren

Negerer eit uttrykk ved å invertera bitverdiane.

Syntaks:


Resultat = NOT uttrykk

Parametrar:

Resultat: Ein numerisk variabel som inneheld resultatet av negasjonen.

Uttrykk: Kva uttrykk som helst som skal negerast.

Når eit boolsk uttrykk vert negert, vert verdien True (SANN) endra til False (USANN) og verdien False til True.

I ein bitvis negasjon vert kvar einskild bit invertert.

Eksempel:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = NOT vA ' Returnerer -11
    vOut = NOT(vC > vD) ' Returnerer -1
    vOut = NoOT(vB > vA) ' Returnerer -1
    vOut = NOT(vA > vB) ' Returnerer 0
End Sub

Støtt oss!