Imp-operatoren

Utfører ein logisk implikasjon mellom to uttrykk.

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 IMP uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Ein numerisk variabel som inneheld resultatet av implikasjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva uttrykk som helst som du vil kontrollera med IMP-operatoren.

Viss du brukar Imp-operatoren i eit logisk uttrykk, vert resultatet False (USANN) viss det første uttrykket er True (SANN) og det andre uttrykket er False.

Viss du brukar Imp-operatoren i eit bit-uttrykk, vert ein bit fjerna frå resultatet viss den tilsvarande bit-en er sett i det første uttrykket og den tilsvarande bit-en er sletta i det andre uttrykket.

Eksempel:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' returnerer -1
  vOut = B > A Imp B > C ' returnerer -1
  vOut = A > B Imp B > D ' returnerer 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' returnerer -1
  vOut = B Imp A ' returnerer -1
End Sub

Støtt oss!