Logiske operatorar

Desse logiske operatorane er brukte i LibreOffice Basic.

Logiske operatorar kombinerer (bitvis) innhaldet av to uttrykk eller variablar, for eksempel for å prøva om ein bestemt bit er sett eller ikkje sett.

AND-operatoren

Kombinerer to uttrykk logisk.

Eqv-operatoren

Reknar ut den logiske ekvivalensen for to uttrykk.

Imp-operatoren

Utfører ein logisk implikasjon mellom to uttrykk.

Not-operatoren

Negerer eit uttrykk ved å invertera bitverdiane.

Or-operatoren

Utfører ein logisk ELLER-disjunksjon («anten a eller b») mellom to uttrykk.

XOR-operatoren

Utfører ein anten-eller-kombinasjon av to uttrykk.

Støtt oss!