On Error GoTo ... Resume-uttrykket

Opprettar ein felhandsamingsrutine etter at det oppstod ein feil, eller tek opp igjen programkøyringa.

Syntaks:

Diagram over uttrykket On Error


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametrar:

GoTo Labelname: Viss det oppstår ein feil, køyr feilhandsamingsrutinen som byrjar i linja "Labelname".

Resume Next: Viss det oppstår ein feil, hald fram programmet med uttrykket som kjem etter uttrykket der feilen oppstod.

GoTo 0: Koplar ut feilhandsamaren i den gjeldande prosedyren.

Local: "On error" er global i omfang og vil vera aktiv fram til det vert avløyst av eit anna "On error"-uttrykk. "On error" er lokal i den rutinen det vert brukt i. Lokal feilhandsaming overstyrer alle tidlegare sette globale innstillingar. Når den påkalla rutinen finst, vert den lokale feilhandsaminga automatisk avbrote og dei tidlegare sette globale innstillingane vert tilbakeførte.

On Error GoTo-uttrykket vert brukt for å fanga opp feil som måtte oppstå i ein makro.

Eksempel:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er ei tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Alle filer vert lukka", 0, "Feil"
End Sub

Støtt oss!