Error-funksjonen

Returnerer feilmeldinga som høyrer til ein verdi eller ein gjeven feilsamanheng.

Syntaks:


Feil
Feil(uttrykk)
Error err_code

Returverdi:

Streng eller heva feilsamanheng

Parametrar:

Viss ingen argument er gjevne, vil Error-funksjonen returnera feilmeldinga for den siste feilen som oppstod under køyringa av programmet.

uttrykk: Kva numerisk uttrykk som helst der feilkoden kan koplast til ei eksisterande feilmelding. Finst det inga feilkode, vert det returnert ein tom streng.

err_code: Kva verdi som helst som svarar til ein eksisterande feilkode.

Feilkodar

1 Det har oppstått eit unntak

2 Syntaksfeil

3 Return utan Gosub

4 Ugyldig innskriving, prøv igjen

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

7 Ikkje nok minne

8 Array er dimensjonert frå før

9 Indeks utføre definert område

10 Dobbel definisjon

11 Divisjon med null

12 Variabelen er ikkje definert

13 Ukjend datatype

14 Ugyldig parameter

18 Prosessen avbroten av brukar

20 Hald fram utan feil

28 Ikkje nok stakk-minne

35 Sub-prosedyre eller funksjonsprosedyre er ikkje definert

48 Feil ved lasting av DLL-fil

49 Feil konvensjon for DLL-oppkall

51 Intern feil

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

53 Fann ikkje fila

54 Feil filmodus

55 Fila er ope

57 Utstyrs-I/O-feil

58 Fila finst frå før

59 Feil postlengd

61 Disketten eller harddisken er full

62 Lesing etter filslutt (EOF)

63 Feil postnummer

67 For mange filer

68 Eininga er ikkje tilgjengeleg

70 Tilgang nekta

71 Harddisken er ikkje klar

73 Ikkje lagt inn

74 Det er ikkje råd å gje lagringseininga nytt namn

75 Sti-/fil-tilgangsfeil

76 Fann ikkje stien

91 Objektvariabel ikkje sett

93 Ugyldig strengmønster

94 Det er ikkje lov å bruka null

250 DDE-feil

280 Ventar på svar frå DDE-koplinga

281 Ingen DDE-kanalar tilgjengelege

282 Ingen program reagerte på opninga av DDE-tilkoplinga

283 For mange program reagerte på DDE-tilkoplinga

284 DDE-kanalen er låst

285 Kan ikkje køyra DDE-operasjonar frå eit eksternt program

286 Tidsavbrot under venting på DDE-respons

287 Brukaren trykt ESCAPE under DDE_operasjonen

288 Det eksterne programmet er opptatt

289 DDE-operasjon utan data

290 Data er i feil format

291 Eksternt program vart avslutta

292 DDE-tilkoplinga er avbroten eller endra

293 DDE-metode kalla opp utan ope kanal

294 Ugyldig DDE-link format

295 DDE-meldinga har forsvunne

296 Innlimt lenkje er alt utført

297 Kan ikkje setja lenkjemodus fordi det er feil i lenkjeemnet

298 DDE krev DDEML.DLL-fila

323 Kan ikkje lasta inn modulen fordi han er i eit ugyldig format

341 Ugyldig objektindeks

366 Objektet er ikkje tilgjengeleg

380 Ugyldig eigenskapsverdi

382 Denne eigenskapen er skriveverna

394 Denne eigenskapen er leseverna

420 Ugyldig objektreferanse

423 Fann ikkje eigenskapen eller metoden

424 Objekt nødvendig

425 Ugyldig bruk av objekt

430 Dette objektet har ikkje støtte for OLE-automatisering

438 Dette objektet har ikkje støtte for denne eigenskapen eller metoden

440 OLE-automasjonsfeil

445 Dette objektet har ikkje støtte for denne handlinga

446 Dette objektet har ikkje støtte for namngjevne argument

447 Det aktuelle objektet har ikkje støtte for dei brukte språkinnstillingane

448 Fann ikkje det namngjevne argumentet

449 Argumenter er ikkje valfritt

450 Ugyldig tal på argument

451 Objektet er ikkje ei liste

452 Ugyldig ordenstal

453 Fann ikkje den spesifiserte DLL-funksjonen

460 Ugyldig format for utklippstavla

951 Uventa symbol:

952 Venta:

953 Venta eit symbol

954 Venta ein variabel

955 Venta ein etikett

956 Verdien kan ikkje leggjast til

957 Variabelen er definert frå før

958 Sub-prosedyren eller -funksjonen er definert frå før

959 Etiketten er definert frå før

960 Fann ikkje variabelen

961 Fann ikkje matrisen eller prosedyren

962 Fann ikkje prosedyren

963 Etiketten er ikkje definert

964 Ukjend datatype

965 Venta Exit

966 Uttrykksblokka er framleis open: det manglar

967 Ikkje samsvar mellom parentesane

968 Symbola er definerte ulikt frå før

969 Parameterane høver ikkje til prosedyren

970 Ugyldig teikn i talet

971 Array må vera dimensjonert

972 Else/Endif utan If

973 er ikkje lov i ein prosedyre

974 er ikkje lov utføre ein prosedyre

975 Spesifikasjonane for dimensjonen passar ikkje

976 Ukjend val:

977 Konstanten er omdefinert

978 Programmet er for stort

979 Strengar eller array er ikkje lov her

1000 Objekt har ikkje denne eigenskapen

1001 Objekt har ikkje denne metoden

1002 Det manglar eit nødvendig argument

1003 Ugyldig tal på argument

1004 Feil ved utføringa av ein metode

1005 Klarte ikkje setja eigenskapen

1006 Klarte ikkje bestemma eigenskapen

Støtt oss!