Err-funksjonen

Returnerer ein feilkode som indikerer feilen som oppstod under køyringa av programmet.

Syntaks:


Err

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Err-funksjonen vert nytta i feilhandsamingsrutinar for å bestemma feilen og for å koma med forslag til rettingar.

Eksempel:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM Set opp feilhandsamaren
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Feila kjem opp på grunn av manglande filer
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "EFeil " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "i linje : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"det oppstod ein feil"
End Sub

Støtt oss!