Erl-funksjonen

Returnerer linjenummeret der feilen dukka opp under køyringa av programmet.

Syntaks:


Erl

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Merknadsikon

Erl-funksjonen returnerer berre eit linjenummer, ikkje ein linjeetikett.


Eksempel:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' Set opp feilhandsamaren
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Feil som oppstod fordi fila ikkje finst
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Feil " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "i linje : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Det oppstod ein feil"
End Sub

Støtt oss!