Basic-konstantar

Konstantar brukte i Basic-program

Boolske konstantar

Namn

Type

Verdi

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Eksempel:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematiske konstantar

Namn

Type

Verdi

Pi

Double

3.14159265358979


Eksempel:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektkonstantar

Namn

Type

Bruk

Empty

Variant

Verdien Empty indikerer at variabelen ikkje er initialisert.

Null

null

Indikerer at variabelen ikkje inneheld data.

Nothing

Object

Tilordna Nothing-objektet til ein variabel for å fjerna tidlegare tilordningar.


Eksempel:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Returnerer Sann
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Feil
      End Sub
    

MsgBox Namngjevne konstantar

Namngjeven konstant

Heiltalsverdi

Definisjon

MB_OK

0

Vis berre OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Vis knappane OK og Avbryt.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Vis knappane Avbryt, Prøv igjen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knappane Ja, Nei og Avbryt

MB_YESNO

4

Vis knappane Ja og Nei.

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knappane Prøv igjen og Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

Legg stopp-ikonet til i dialogvindauget.

MB_ICONQUESTION

32

Legg spørsmål-ikonet til i dialogvindauget.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Legg utropsteikn-ikonet til i dialogvindauget.

MB_ICONINFORMATION

64

Legg informasjons-ikonet til i dialogvindauget.

128

Første knappen i dialogvindauget som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andre knappen i dialogvindauget som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogvindauget som standardknapp.


GetAttr Namngjevne konstantar

Namngjeven konstant

Verdi

Definisjon

ATTR_NORMAL

0

Normale filer.

ATTR_READONLY

1

Skriveverna (read-only) filer.

ATTR_HIDDEN

2

Gøymde filer

ATTR_SYSTEM

4

Systemfiler

ATTR_VOLUME

8

Returnerer namnet på lagringsmediumet.

ATTR_DIRECTORY

16

Returnerer berre namnet på katalogen.

ATTR_ARCHIVE

32

Fila er endra sidan sist reservekopiering («Archive bit»).


Datatype for namngjevne konstantar

TypeName
verdiar

Named
konstant

VarType
values

Variabel type

…()

8192

Array av variablar

Boolean

11

Boolean-variabel

Byte

17

Byte-variabel

Date

V_DATE

7

Date-variabel

Currency

V_CURRENCY

6

Currency-variabel

Double

V_DOUBLE

5

Desimalvariabel av typen Double floating point

Error

11

Feiltypevariabel

Integer

V_INTEGER

2

Integer-variabel

Long

V_LONG

3

Long heiltalsvariabel

Object

9

Object-variabel

Single

V_SINGLE

4

Desimalvariabel av typen Single-precision floating point

String

V_STRING

8

String-variabel

Variant

12

Variant-variabel (kan innehalda alle typar og vert sett av definisjonen).

Empty

V_EMPTY

0

Ikkje-initialisert Variant-variabel

Null

V_NULL

1

Ingen gyldige data


Ekstra VBA-konstantar

Desse konstantane er tilgjengelege når støtte for VBA er slått på

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


VBA Color Namngjevne konstantar

Namngjeven konstant

Raud, Grøn, Blå
samansetjing

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variabel Type Namngjevne konstantar

Namngjeven konstant

Desimalverdi

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Namngjevne konstantar

Namngjeven konstant

Verdi

Skildring

vbGeneralDate

0

Viser datoar og/eller klokkeslett slik dei er definerte i generelle datoinnstillingar i systemet. Dersom berre dato, vert ikkje klokkeslett viste. Viss berre klokkeslett, vert ikkje dato vist.

vbLongDate

1

Viser datoen som lang dato slik det er definert i dei lokale innstillingane for datamaskinen.

vbShortDate

2

Viser datoen som kort dato slik det er definert i dei lokale innstillingane for datamaskinen.

vbLongTime

3

Viser klokkeslett slik det er definert i dei lokale innstillingane for lange klokkeslett for datamaskinen.

vbShortTime

4

Viser eit klokkeslett i 24-timars format (hh:mm)


StrConv VBA Namngjevne konstantar

Konvertering

Verdi

Beskriving

vbUpperCase

1

Konverterer Tekst-teikn til store bokstavar.

vbLowerCase

2

Konverterer Tekst-teikn til små bokstavar.

vbProperCase

3

Konverterer den første bokstaven i kvart ord i Tekst til stor bokstav.

vbWide

4

Konverterer smale (halv-breidde)-teikn i Tekst til breie (full-breidde)-teikn.

vbNarrow

8

Konverterer breie (full-breidde)-teikn i Tekst til smale (halv-breidde)-teikn.

vbKatakana

16

Konverterer Hiragana-teikn i Tekst til Katakana-teikn.

vbHiragana

32

Konverterer Katakana-teikn i Tekst til Hiragana-teikn.

vbUnicode

64

Konverterer Tekst-teikn til Unicode-teikn ved å bruka standard kodesett for systemet.

vbFromUnicode

128

Konverterer Tekst-teikn frå Unicode til standard kodesett for systemet.


WeekDayName VBA Namngjevne konstantar

Verdi

VBA-konstant

Skildring

0

vbUseSystemDayOfWeek

Bruk lokale innstillingar frå systemet

1

vbSunday

Søndag (stadard)

2

vbMonday

Måndag

3

vbTuesday

Tysdag

4

vbWednesday

Onsdag

5

vbThursday

Torsdag

6

vbFriday

Fredag

7

vbSaturday

Laurdag


Blanda VBA Namngjevne konstantar

Namngjeven konstant

Heksadesimal (desimal) verdi

Skildring

vbTrue

-1

Del av vbTriState-oppteljing.

vbFalse

0

Del av vbTriState-oppteljing.

vbUseDefault

-2

Del av vbTriState-oppteljing.

vbCr

\x0D (13)

CR - vognretur

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - vognretur og ny linje

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - ny side

vbLf

\x0A (10)

LF - ny linje

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for andre system

LF eller CRLF

vbNullString

""

Nullstreng

vbTab

\x09 (9)

HT - vassrett tabulering

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - loddrett tabulering


Støtt oss!