Timer-funksjonen

Returnerer ein verdi som viser talet på sekund sidan midnatt.

Merknadsikon

Du må først deklarera ein variabel med datatypen Long for å kalla opp tidtakarfunksjonen. Gjer du ikkje det, vert ein ein datoverdi returnert i staden.


Syntaks:


Timer

Returverdi:

Dato

Eksempel:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Sekund sidan midnatt"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Klokka er"
End Sub

Støtt oss!