Konvertera klokkeslettverdiar

Desse funksjonane omformar klokkeslettverdiar til tal som kan reknast med.

Hour-funksjonen

Returnerer timen frå ein klokkeslettverdi som er generert av anten funksjonen TimeSerial eller funksjonen timeValue.

Minute-funksjonen (BASIC)

Returnerer minuttet av timen som svarar til den serielle tidsverdien som er generert av TimeSerial- eller TimeValue funksjonen.

Second-funksjonen

Returnerer eit heiltal som viser sekunda i det serielle klokkeslett-talet generert av anten funkjsonen TimeSerial eller funksjonen TimeValue.

TimeSerial-funksjonen

Reknar ut ein seriell tidsverdi for dei gjevne time-, minutt- og sekundparameterane som vert overførte som numeriske verdiar. Du kan så bruka denne verdien til å rekna ut differansen mellom to tidspunkt.

TimeValue-funksjonen

Reknar ut ein seriell tidsverdi ut frå time, minutt og sekund som er oppgjevne. Desse representerer tida i ein enkelt numerisk verdi. Parameterane vert overførte som strengar. Den returnerte verdien kan brukast til å rekna ut tidsskilnadar.

CDateToUnoTime-funksjonen

Returnerer klokkeslettdelen som ein UNO com.sun.star.util.Time struktur.

CDateFromUnoTime-funksjonen

Konverterer ein UNO com.sun.star.util.Time struct til ein datoverdi.

CDateToUnoDateTime-funksjonen

Returnerer klokkeslettdelen av datoen som ein UNO com.sun.star.util.DateTime struktur.

CDateFromUnoDateTime-funksjonen

Konverterer ein UNO com.sun.star.util.DateTime struktur til ein datoverdi.

Støtt oss!