DateDiff-funksjonen

Returnerer talet på dato- eller tidsintervall mellom to datoverdiar.

Syntaks:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

Returverdi:

Eit tal

Parametrar:

interval ‒ Eit strenguttrykk frå tabellen nedanfor som spesifiserer dato- eller tidsintervallet.

interval (strengverdi)

Forklaring

yyyy

År

q

Kvarter

m

Månad

y

Dagen i året

w

Vekedag

ww

Veke i året

d

Dag

h

Time

n

Minutt

s

Sekund


date1, date2 ‒ Dei to datoverdiane som skal samanliknast.

Datolitteralar gjer det mogleg å spesifisera eintydige datovariablar som er uavhengige av det gjeldande språket. Literalar er omgjevne av nummerteikn (hash-teikn) #.

firstdayofweek ‒ Ein valfri parameter som bestemmer første dagen i veka.

firstdayofweek-verdi

Forklaring

0

Bruk standardverdien frå systemet

1

Søndag (standard)

2

Måndag

3

Tysdag

4

Onsdag

5

Torsdag

6

Fredag

7

Laurdag


firstweekofyear ‒ Ein valfri parameter som bestemmer den første veka i eit år.

firstweekofyear-verdi

Forklaring

0

Bruk standardverdien frå systemet

1

Veke 1 er den veka som inneheld 1. januar 8standard)

2

Veke 1 er den første veka dette året som inneheld fire eller fleire dagar

3

Veke 1 er den første veka som inneheld dagar berre frå det nye året


Eksempel:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Støtt oss!