DateAdd-funksjonen

Legg eit datointervall til eit oppgjeve datotal eit tal gongar og returnerer den nye datoen.

Syntaks:


ateAdd (Add, Tel, Dato)

Returverdi:

Ein variant som inneheld ein dato.

Parametrar:

Add - Eit strenguttrykk frå den følgjande tabellen som inneheld datointervallet.

Add (strengverdi)

Forklaring

yyyy

År

q

Kvarter

m

Månad

y

Dagen i året

w

Vekedag

ww

Veke i året

d

Dag

h

Time

n

Minutt

s

Sekund


Tel ‒ Eit taluttrykk som seier kor ofte Add-intervallet skal leggjast til (Tel er positiv) eller skal trekkjast frå (Tel er negativ).

Dato ‒ Ein oppgjeve dato eller namnet på ein variantvariabel som inneheld datoen. Verdien vert lagt til Add gongar til denne verdien.

Eksempel:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Støtt oss!