DateValue-funksjonen

Returnerer datoverdien frå ein datostreng. Datostrengen er ein fullstendig dato i ein talverdi av typen Single. Du kan også bruka dette talet til å rekna ut skilnaden mellom to datoar.

Syntaks:


DateValue [(dato)]

Returverdi:

Dato

Parameterar:

Dato: Strenguttrykk som inneheld den datoen du vil rekna ut. I motsetnad til funksjonen DateSerial som gjev tilbake år, månadar og dagar som skilde numeriske verdiar, krev funksjonen DateValue at datostrengen samsvarar med eit datogjenkjenningsmønster som er definert for dei lokale innstillingane som er brukte (sjå → Språkinnstillingar → Språk) eller ISO-datoformatet (for tida vert berre ISO-format med bindestrekar, for eksempel «2012-12-31» akseptert).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleDateValue
    MsgBox DateValue("12/02/2011")
End Sub

Støtt oss!