Loc-funksjonen

Returnerer den gjeldande plasseringa i ei ope fil.

Syntaks:


Loc(Filnummer)

Returverdi:

Long

Parametrar:

Filnummer: Eit numerisk uttrykk som inneheld filnummeret som er sett med uttrykket «open» for den respektive fila.

Viss loc-funksjonen vert brukt for å opna ei fil med direkte tilgang (random access), vert nummeret for den siste dataposten som er lese frå eller skriv til returnert.

For ei sekvensiell fil vil loc-funksjonen returnera plasseringa i ei fil dividert med 128. For binærfiler vert plasseringa til den sist lesne eller skrivne byte returnert.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

Støtt oss!