Eof-funksjonen

Kontrollerer om filpeikaren har nådd slutten av fila.

Syntaks:


Eof (intexpression As Integer)

Returverdi:

Bool

Parameterar:

Intexpression: Eit heiltalsuttrykk som bestemmer nummeret til ei ope fil.

Bruk EOF for å unngå feil når du prøver å leggja inndata etter slutten av ei fil. Når du brukar «Input» eller «Get» for å lesa frå ei fil, vert filpeikaren flytt fram så mange byte som er lesne. Når slutten av fila er nådd, vil EOF returnera verdien «SANN» (-1).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Første tekstlinja"
  Print #iNumber, "Ei anna tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støtt oss!