Write-uttrykket

Skriv data til ei sekvensiell fil.

Syntaks:


Write [#FilNamn], [Uttrykksliste]

Parametrar:

FilNamn: Eit numerisk uttrykk som inneheld det filnummeret som vart sett med Open-uttrykket for den gjeldande fila.

Uttrykksliste: Variablar eller uttrykk som skal setjast inn i ei fil, skilde med komma.

Viss uttrykkslista ikkje er teke med, vil uttrykket Write leggja ei tom linje til fila.

For at du skal kunna leggja til ei uttrykksliste til ei ny eller ei eksisterande fil, må fila vera opna i Output- eller Append-modus.

Strengar som vert skrivne inn er sett mellom hermeteikn og skilde med komma. Du treng ikkje skriva inn desse skiljeteikna i lista over uttrykk.

Alle Write-uttrykk set inn eit linjeskift som siste element.

Tal med desimalskiljeteikn vert konverterte i høve til dei lokale innstillingane.

Eksempel:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Støtt oss!