Line Input # uttrykket

Les strengar frå ei sekvensiell fil til ein variabel.

Syntaks:


Line Input #FilNummer As Integer, Var As String

Parametrar:

FileNumber: Nummeret på den fila som inneheld dataa som skal lesast. Fila må vera opna med uttrykket Open ved å bruka nøkkelordet INPUT.

var: Namnet på variabelen som resultatet er lagra i.

Ved hjelp av uttrykket Line Input# kan du lesa strengar frå ei open fil inn i ein variabel. Strengvariablane vert lesne linje for linje fram til det første retur (Asc=13) eller linjeskiftet (Asc=10). Merke for linjeslutt vert ikkje teke med i resultatstrengen.

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er ei tekstlinje"
  Print #iNumber, "Dette er ei tekstlinje til"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støtt oss!