Input#-uttrykket

Les data frå ei opna sekvensiell fil.

Syntaks:

Diagram over Input-uttrykket


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parametrar:

fileNum: Nummeret på fila som inneheld dataa du ønskjer å lesa. Fila må vera opna med uttrykket «Open» med nøkkelordet «INPUT».

var: Ein numerisk variabel eller ein streng-variabel som du legg verdiane lesne frå den opna fila inn i.

Uttrykket Input# les talverdiar eller strengar frå ei ope fil og legg data inn i ein eller fleire variablar. Ein talvariabel vert lese fram til det første vognreturteiknet (Asc = 13), linjeskiftteiknet (Asc = 10), mellomrommet eller kommaet. Strengvariablar vert lesne fram til det første vognreturteiknet (Asc = 13), linjeskiftteiknet (Asc = 10) eller kommaet.

Data og datatypar i den opna fila må vera i same rekkjefølgja som variablane som vert overførte i parameteren «var». Viss du legg ein ikkje-numerisk verdi i ein numerisk variabel, vert variabelen sett til verdien «0».

Datapostar som er skilde med komma, kan ikkje brukast i strengvariablar. Hermeteikn (") i fila vert også ignorerte. Viss du vil lesa inn desse teikna frå fila, bruk uttrykket Line Input# for å lesa reine tekstfiler (det vil seia filer som berre inneheld teikn som kan skrivast ut) linje for linje.

Viss slutten av fila vert nådd medan eit dataelement vert lese, vert dette registrert som ein feil og prosessen vert avbroten.

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Skriv data (som me seinare skal lesa inn med Input ) til fil
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Les datafil med Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Støtt oss!