Input#-uttrykket

Les data frå ei opna sekvensiell fil.

Syntaks:

Input Statement diagram


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parametrar:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must be opened with the Open statement using the key word INPUT.

var: A numeric or string variable that you assign the values read from the opened file to.

Uttrykket Input# les talverdiar eller strengar frå ei ope fil og legg data inn i ein eller fleire variablar. Ein talvariabel vert lese fram til det første vognreturteiknet (Asc = 13), linjeskiftteiknet (Asc = 10), mellomrommet eller kommaet. Strengvariablar vert lesne fram til det første vognreturteiknet (Asc = 13), linjeskiftteiknet (Asc = 10) eller kommaet.

Data og datatypar i den opna fila må vera i same rekkjefølgja som variablane som vert overførte i parameteren «var». Viss du legg ein ikkje-numerisk verdi i ein numerisk variabel, vert variabelen sett til verdien «0».

Datapostar som er skilde med komma, kan ikkje brukast i strengvariablar. Hermeteikn (") i fila vert også ignorerte. Viss du vil lesa inn desse teikna frå fila, bruk uttrykket Line Input# for å lesa reine tekstfiler (det vil seia filer som berre inneheld teikn som kan skrivast ut) linje for linje.

Viss slutten av fila vert nådd medan eit dataelement vert lese, vert dette registrert som ein feil og prosessen vert avbroten.

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iCount As Integer, sFileName As String
Dim sName As String, sValue As Integer
 
  sFileName = "C:\data.txt"
  iCount = Freefile
 
  ' Skriv data (som me seinare skal lesa inn med Input ) til fil
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
 
  iCount = Freefile
  ' Les datafil med Input
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Støtt oss!