Open-uttrykket

Opnar ein datakanal.

Syntaks:


Open FileName As String [For Mode] [Access IOMode] [Protected] As [#]FileNumber As Integer [Len = DatasetLength]i37502

Parameterar:

FilNamn: Namn og sti for fila som skal opnast. Viss du prøver å opna ei fil som ikkje finst (tilgang = les), får du ei feilmelding. Viss du prøver å skriva til ei fil som ikkje finst (tilgang = skriv), vert ei ny fil oppretta.

Mode: Nøkkelord som bestemmer filmodus. Gyldige verdiar: «append» (legg til i sekvensiell fil), «binary» (data er tilgjengelege som byte med Get og Put), «input» (opnar datakanal for lesing), «output» (opnar datakanal for skriving) og «random» (redigerar relative filer).

IOMode: Nøkkelord som definerer tilgangstypen. Gyldige verdiar er Read (berre lesing, skriveverna), Write (berre skriving), Read Write (begge).

Protected: Nøkkelord som bestemmer tryggingsstatusen for ei fil som er opna. Gyldige verdiar er Shared (fila kan opnast av andre program), Lock Read (fila er verna mot lesing), Lock Write (fila er skriveverna), Lock Read Write (nektar filtilgang).

FilNummer. Kva heiltal som helst frå 0 til 511 for å indikera nummeret på ein fri datakanal. Du kan deretter overføra kommandoar gjennom datakanalen for å få tilgang til fila. Filnummeret må bestemmast av funksjonen FreeFile like før Open-kommandoen.

DatasetLength:Set lengd på datapostane i ei fil med direkte (random access) tilgang.

note

Du kan endra innhaldet i ei fil berre viss ho er opna med uttrykket Open. Viss du prøver å opna ei fil som er opna frå før, får du ei feilmelding.


Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er ei tekstlinje"
  Print #iNumber, "Dette er ei tekstlinje til"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støtt oss!