FreeFile-funksjonen

Returnerer det neste tilgjengelege filnummeret for å opna ei fil. Bruk denne funksjonen for å opna ei fil ved å bruka eit filnummer som ikkje er i bruk frå før i ei opna fil.

Syntaks:


FreeFile

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Denne funksjonen kan brukast berre like framføre Open-kommando. FreeFile returnerer det neste tilgjengelege filnummeret, men reserverer det ikkje.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

67 For mange filer

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Første tekstlinja"
  Print #iNumber, "Ei anna tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støtt oss!