RGB-funksjonen

Returnerer ein heiltals fargeverdi som Long-heiltal sett saman av dei raude, grøne og blå komponentane.

Syntaks:


RGB (Raud, Grøn, Blå)

Returverdi:

Long

Parametrar:

Red: Kva heiltalsuttrykk som helst som representerer den raude komponenten (0 - 255) i ein samansett farge.

green: Kva heiltalsuttrykk som helst som representerer den grøne komponenten (0 - 255) i ein samansett farge.

blue: Kva heiltalsuttrykk som helst som representerer den blå komponenten (0 - 255) i ein samansett farge.

Den resulterande Lang-verdien vert rekna ut ved å bruka denne formelen:
Resultat = raud×65536 + grøn×256 + blå

warning

I VBA-kompatibilitetsmodus (Option VBASupport 1) vert Long-verdien rekna ut som
Result = raud + grøn×256 + blå×65536
Sjå RGB-funksjonen [VBA]


tip

Dialogvindauget Fargehentar hjelper med å rekna ut raude, grøne og blå komponentar i ein samansett farge. Endra tekstfarge og val av Tilpass farge vil også visa dialogvindauget for fargehentaren.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Fargen " & lVar & " er sett saman av:" & Chr(13) &_
    "raud= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64, "fargar"
End Sub

Støtt oss!