MsgBox-funksjonen

Viser eit dialogvindauge som inneheld ei melding og returnerer ein verdi.

Syntaks:


MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]])

Returverdi:

Heiltal

Parameter:

Text: Strenguttrykk som vert vist som ei melding i dialogvindauget. Linjeskift kan setjast inn med Chr$(13).

DialogTitle: Strenguttrykk som vert vist på tittellinja i dialogvindauget. Viss denne vert sløyfa, vert programnamnet vist på tittellinja.

Type: Eit heiltalsuttrykk som bestemmer dialogvindaugetypen, kor mange og kva type knappar som skal visast og ikontypen. Type er ein kombinasjon av bit-mønster, det vil seia ein kombinasjon av element som vert definert ved å leggja saman dei respektive verdiane:

Verdiar

Namngjeven konstant

Heiltalsverdi

Definisjon

MB_OK

0

Vis berre OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Vis knappane OK og Avbryt.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Vis knappane Avbryt, Prøv igjen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knappane Ja, Nei og Avbryt

MB_YESNO

4

Vis knappane Ja og Nei.

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knappane Prøv igjen og Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

Legg stopp-ikonet til i dialogvindauget.

MB_ICONQUESTION

32

Legg spørsmål-ikonet til i dialogvindauget.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Legg utropsteikn-ikonet til i dialogvindauget.

MB_ICONINFORMATION

64

Legg informasjons-ikonet til i dialogvindauget.

128

Første knappen i dialogvindauget som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andre knappen i dialogvindauget som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogvindauget som standardknapp.


Returnerer verdien:

Namngjeven konstant

Heiltalsverdi

Definisjon

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Avbryt

IDABORT

3

Avbryt

IDRETRY

4

Prøv igjen

IDIGNORE

5

Ignorer

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nei


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialogtittel")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialogtittel")
End Sub

Støtt oss!