Køyretidsfunksjonar

Denne bolken forklarar køyretidsfunksjonane i LibreOffice Basic.

Basic-konstantar

Konstantar brukte i Basic-program

Variablar

Dei følgjande uttrykka og funksjonane vert brukte for arbeid med variablar. Du kan bruka desse funksjonane for å definera variablar, konvertera variablar frå ein type til ein annan eller for å definera variabeltypen.

Logiske operatorar

Desse logiske operatorane er brukte i LibreOffice Basic.

Samanlikningsoperatorar

Samanlikningsoperatorane samanliknar to uttrykk. Resultatet vert returnert som eit logisk uttrykk som viser om samanlikninga er Sann (True, -1) eller Usann (False, 0).

Strengar

Desse funksjonane og uttrykka kontrollerer og returnerer strengar.

Dato- og klokkeslettfunksjonar

Bruk uttrykka og funksjonane omtalte her for å utføra utrekningar med datoar og klokkeslett.

Matematiske Operatorar

Desse matematiske operatorane er brukte i LibreOffice Basic.

Numeriske funksjonar

Desse numeriske funksjonane utfører utrekningar. Matematiske og boolske (logiske) operatorar er omtalte i ein eigen bolk. Skilnaden mellom funksjonar og operatorar er at funksjonane tek i mot argument og returnerer eit resultat, medan operatorane returnerer ei kombinering av to numeriske uttrykk.

I/O-funksjonar for skjerm

Dette avsnittet handlar om køyretidsfunksjonar som vert brukte for å visa dialogvindauge for inn- og utskriving av data.

I/O-funksjonar for filer

I/O-funksjonane vert brukte for å laga og handsama sjølvvalde (data)filer.

Kontrollera programkøyringa

Desse uttrykka kontrollerer køyringa av eit program.

Funksjonar for feilhandsaming

Bruk desse uttrykka og funksjonane for å bestemma korleis LibreOffice Basic skal reagera på køyretidsfeil.

Andre kommandoar

Dette er ei liste over funksjonar og uttrykk som ikkje er tekne med i dei andre kategoriane.

Støtt oss!