Tenesta ScriptForge.UI

T Tenesta UI (User Interface = brukargrensesnitt) gjer identifikasjonen og handsaminga av dei ulike vindauga som heile LibreOffice-programmet er bygd opp av.

tip

UI-tenesta er utgangspunktet for å opna, laga eller få tilgang til innhaldet i nye eller eksisterande dokument frå eit brukarskript.


Definisjonar

WindowName

Eit vindauge kan beskrivast på mange ulike måtar:

Namnet på vindauget skil mellom store og små bokstavar.

Document-objektet

The methods CreateDocument, CreateBaseDocument, GetDocument, OpenBaseDocument and OpenDocument, described below, generate document objects. When a window contains a document, an instance of the Document class represents that document. A counterexample the Basic IDE is not a document but is a window in our terminology. Additionally a document has a type: Calc, Impress, Writer, ...

Dei spesifikke eigenskapane og metodane som kan brukast på dokument er implementerte i ein dokument-klasse.

tip

Implementeringa av dokument-objektklassen vert gjort i det tilknytte biblioteket SFDocuments. Sjå tenesta for dette i "Document".


Oppkall av tenester

Before using the UI service the ScriptForge library needs to be loaded or imported:

note

• Grunnleggjande makroar krev innlasting av biblioteket ScriptForge ved hjelp av denne setninga:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krev import frå scriptforge-modulen:
from scriptforge import CreateScriptService


I Basic

  Dim ui As Variant
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set ui = CreateScriptService("UI")
 
I Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
 

Eigenskapar

Namn

Skriveverna

Type

Beskriving

ActiveWindow

Ja

String

eit gyldig og unikt WindowName til det gjeldande aktive vindauget. Når vindauget ikkje kan identifiserast, vert det returnert ein streng med null lengd.

Documents

Ja

String array

Lista over gjeldande opne dokument. Spesialvindauge vert ignorerte. Denne lista består av ei null-basert eindimensjonal matrise av anten filnamn (i SF_FileSystem.FileNaming-notasjon) eller av titlar på dokument som ikkje er lagra.

Height

Yes

Integer

Returns the height of the active window in pixels.

Width

Yes

Integer

Returns the width of the active window in pixels.

X

Yes

Integer

Returns the X coordinate of the active window, which is the distance to the left edge of the screen in pixels.

Y

Yes

Integer

Returns the Y coordinate of the active window, which is the distance to the top edge of the screen in pixels. This value does not consider window decorations added by your operating system, so even when the window is maximized this value may not be zero.


Konstantar

Namn

Verdi

Beskriving

MACROEXECALWAYS

2

Makroar vert alltid utført

MACROEXECNEVER

1

Makroar vert aldri utført

MACROEXECNORMAL

0

Køyringa av makroar er avhengig av brukarinnstillingane


Eksempel:

Eksemplet nedanfor viser ein MsgBox med namna på alle gjeldande opne dokument.

I Basic

   Dim openDocs as Object, strDocs as String
   Set openDocs = ui.Documents()
   strDocs = openDocs(0)
   For i = 1 to UBound(openDocs)
     strDocs = strDocs & Chr(10) & openDocs(i)
   Next i
   MsgBox strDocs
  
I Python

   ui = CreateScriptService("UI")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   openDocs = ui.Documents()
   strDocs = "\n".join(openDocs)
   bas.MsgBox(strDocs)
  

Liste over metodar i tenesta UI

Activate
CreateBaseDocument
CreateDocument (*)
GetDocument
Maximize

Minimize
OpenBaseDocument
OpenDocument (*)
Resize

RunCommand
SetStatusBar (*)
ShowProgressBar
WindowExists


warning

Merk, som eit unnatak, at metodane merkt med (*) ikkje kan brukast i Basedokument.


Activate

Gjer det gjevne vindauget aktivt. Metoden returnerer Sann viss det gjevne vindauget vert funne og kan aktiverast. Det er ingen endring i det gjeldande brukargrensesnittet viss ingen vindauge samsvarar med valet.

Syntaks:

svc.Activate(windowname: str): bool

Parametrar:

windowname: sjå definisjonane ovanfor.

Eksempel:

I Basic

   ui.Activate("C:\Documents\My file.odt")
  
I Python

   ui.Activate(r"C:\Documents\My file.odt")
  

CreateBaseDocument

Opprettar og lagrar eit nytt LibreOffice Base-dokument som byggjar inn ein tom database av den gjevne typen. Metoden returnerer ein førekomst av tenesta Document.

Syntaks:

svc.CreateBaseDocument(filename: str, embeddeddatabase: str = 'HSQLDB', registrationname: str = '', opt calcfilename: str): svc

Parametrar:

filname: Identifiserer fila som skal opprettast. Det må følgja SF_FileSystem.FileNaming-notasjonen. Viss fila finst frå før, vert ho overskrive utan varsel

embeddeddatabase: Anten «HSQLDB» (standard), «FIREBIRD» eller «CALC».

registrationname : Namnet som vert brukt til å lagra den nye databasen i databaseregisteret. Når = "" (standard), vert ingenting registrert. Viss namnet er i bruk frå før, vert det overskrive utan varsel.

calcfilename: Berre når embeddeddatabase = "CALC", representerer calcfilename fila som inneheld tabellane som Calc-ark. Fila må finnast frå før, elles vert det generert det ein feil.

Eksempel:

I Basic

   Dim myBase As Object, myCalcBase As Object
   Set myBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   Set myCalcBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", _
     "CALC", , "C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  
I Python

   myBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   myCalcBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", \
     "CALC", calcfilename = r"C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  

CreateDocument (*)

Opprett eit nytt LibreOffice-dokument av ein gjeven type eller basert på ein gjeven mal. Metoden returnerer eit dokumentobjekt.

Syntaks:

svc.CreateDocument(documenttype: str = '', templatefile: str = '', hidden: bool = False): svc

Parametrar:

documenttype : «Calc», «Writer»,osv. Viss denne manglar, må argumentet templatefile vera til stades.

templatefile: Det fullstendige FileName på malen som det nye dokumentet skal byggjast på. Viss fila ikkje finst, vert det sett bort frå argumentet. Tenesta FileSystem inneheld eigenskapane TemplatesFolder og UserTemplatesFolder som hjelper til med å byggja argumentet.

hidden: viss Sann, opnar du det nye dokumentet i bakgrunnen (standard = Usann). Må brukast med varsemd sidan å aktivering eller lukking seinare berre kan skje programmatisk.

Eksempel:

I begge eksempla nedanfor set det første kallet til metoden CreateDocument opp eit tomt Calc-dokument, medan det andre set opp eit dokument frå ei malfil.

I Basic

   Dim myDoc1 As Object, myDoc2 As Object, FSO As Object
   Set myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   Set FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   Set myDoc2 = ui.CreateDocument(, FSO.BuildPath(FSO.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  
I Python

   myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   fs = CreateScriptService("FileSystem")
   myDoc2 = ui.CreateDocument(templatefile = fs.BuildPath(fs.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  

GetDocument

Returns an open document object referring to either the active window, a given window or the active document.

Syntaks:

svc.GetDocument(windowname: str = ''): svc

svc.GetDocument(windowname: uno): svc

Parametrar:

windowname: Sjå definisjonane ovanfor. Viss dette argument manglar, vert det aktive vindauget brukt. UNO-objekt av typane com.sun.star.lang.XComponent eller com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument vert også aksepterte. Så viss du sender ThisComponent eller ThisDatabaseDocument som argument, vert det oppretta ei ny teneste, anten SFDocuments.Document, Base eller Calc.

Eksempel:

I Basic

   Dim myDoc As Object
   Set myDoc = ui.GetDocument("C:\Documents\My file.odt")
   Set myBase = ui.GetDocument(ThisDatabaseDocument)
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   bas = CreateScriptService("Basic")
   myDoc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\My file.odt")
   myDoc = ui.GetDocument(bas.ThisComponent)
  
tip

Viss du ønskjer tilgang til namnet på det aktive vindauget, sjå eigenskapen ActiveWindow.


Maximize

Maksimerer det aktive vindauget eller det gjevne vindauget.

Syntaks:

svc.Maximize(windowname: str)

Parametrar:

windowname: sjå definisjonane ovanfor. Viss dette argumentet manglar, vert det gjeldande vindauget maksimert.

Eksempel:

I Basic

   ui.Maximize("Untitled 1")
  
I Python

   ui.Maximize("Untitled 1")
  

Minimize

Minimerer det aktive vindauget eller det gjevne vindauget.

Syntaks:

svc.Minimize(windowname: str)

Parametrar:

windowname: sjå definisjonane ovanfor. Viss dette argumentet manglar, vert det gjeldande vindauget minimert.

Eksempel:

I Basic

   ui.Minimize()
  
I Python

   ui.Minimize()
  

OpenBaseDocument

Opnar eit LibreOffice Base-dokument som finst frå før. Metoden returnerer eit dokument-objekt.

Syntaks:

svc.OpenBaseDocument(filename: str = '', registrationname: str = '', macroexecution: int = 0): svc

Parametrar:

filename: Identifies the file to open. It must follow the SF_FileSystem.FileNaming notation.

registrationname: Namnet som vert brukt for å finna databasen i databaseregisteret. Dette argument vert ignorert viss filnamn <> "".

macroexecution: 0 = åtferda vert bestemt av brukaroppsettet, 1 = makroar er ikkje køyrbare, 2 = makroar er køyrbare.

Eksempel:

I Basic

   Dim myBase As Object
   Set myBase = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDB.odb", MacroExecution := ui.MACROEXECALWAYS)
  
I Python

   ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDB.odb", macroexecution = ui.MACROEXECALWAYS)
  
tip

For å gjera kodane meir leselege, kan du bruka førehandsdefinerte konstantar for argumentet macroexecution som i eksempla ovanfor.


OpenDocument (*)

Opnar eit eksisterande LibreOffice-dokument med dei gjevne innstillingane. Returnerer eit dokumentobjekt eller ein av underklassane i dokumentet. Metoden returnerer Nothing (i Basic) / None (i Python) viss opninga mislukkast, sjølv om feilen er ei følgje av brukaren sine val.

Syntaks:

svc.Opendocument(filename: str, password: str = '', readonly: bool = False, hidden: bool = False, macroexecution: int = 0, filtername: str = '', filteroptions: str = ''): svc

Parametrar:

filename: Identifiserer fila som skal opnast. Namnet må følgja FileNaming-notasjonen i tenesta FileSystem.

password: Vert brukt når dokumentet er verna. Viss passordet er feil eller manglar når dokumentet er passordverna, vert brukaren beden om å skriva inn passordet.

readonly: Standard = Usann.

hidden: viss Sann, opnar du det nye dokumentet i bakgrunnen (standard = Usann). Må brukast med varsemd sidan aktivering eller lukking seinare berre kan skje programmatisk.

macroexecution: 0 = åtferda vert bestemt av brukaroppsettet, 1 = makroar er ikkje køyrbare, 2 = makroar er køyrbare.

filtername: Namnet på eit filter som skal brukast for å lasta inn dokumentet. Viss brukt, må filteret finnast.

filteroptions: Ein valfri streng med innstillingar for dette filteret.

Eksempel:

I Basic

   Dim myDoc As Object, FSO As Object
   Set myDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\myFile.odt", ReadOnly := True)
  
I Python

   ui.OpenDocument(r"C:\Documents\myFile.odt", readonly = True)
  

Resize

Endrar storleiken og/eller flyttar det gjeldande vindauget. Manglande og negative argument vert ignorerte. Viss vindauget er minimert eller maksimert, kan du gjenoppretta det ved å kalla opp Resize utan argument.

Syntaks:

svc.Resize(left: int = -1, top: int = -1, width: int = -1, height: int = -1)

Parametrar:

left, top: Avstandar frå det øvste, venstre hjørne frå den øvre, venstre kanten av skjermen, i pikslar.

width, height: Nye dimensjonar for vindauget i pikslar.

Eksempel:

I dei neste eksempla vert width (breidd) og height (høgd) for vindauget endra, medan top (oppe) og left (venstre) ikkje vert endra..

I Basic

   ui.Resize(, ,500, 500)
  
I Python

   ui.Resize(width = 500, height = 500)
  
tip

For å endra storleiken på eit vindauge som ikkje er aktivt, må du aktivera det først med metoden Activate.


RunCommand

Runs a UNO command on the current window. A few typical commands are: Save, SaveAs, ExportToPDF, Undo, Copy, Paste, etc.

Commands can be run with or without arguments. Arguments are not validated before running the command. If the command or its arguments are invalid, then nothing will happen.

tip

For a complete list of UNO commands that can be run in LibreOffice, refer to the Wiki page Development/DispatchCommands.


Syntaks:

svc.RunCommand(command: str, [args: any])

Parametrar:

command: Case-sensitive string containing the UNO command name. The inclusion of the prefix ".uno:" in the command is optional. The command itself is not checked for correctness. If nothing happens after the command call, then the command is probably wrong.

args: For each argument to be passed to the command, specify a pair containing the argument name and value.

Eksempel:

I Basic

The following example runs the .uno:About command in the current window.


  Set ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

Below is an example that runs the UNO command .uno:BasicIDEAppear and passes the arguments required to open the Basic IDE at a specific line of a module.


  ' Arguments passed to the command:
  ' Document = "LibreOffice Macros & Dialogs"
  ' LibName = "ScriptForge"
  ' Name = "SF_Session"
  ' Line = 600
  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", _ 
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

Note that calling the command BasicIDEAppear without arguments will simply open the Basic IDE.

I Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

In Python it is also possible to call RunCommand using keyword arguments:


  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", Document = "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         LibName = "ScriptForge", Name = "SF_Session", Line = 600)
 
tip

Each LibreOffice component has its own set of commands available. One easy way to learn commands is going to Tools - Customize - Keyboard. When you position your mouse over a function in the Function list, a tooltip will appear with the corresponding UNO command.


SetStatusbar (*)

Viser tekst og ei framdriftslinje på statuslinja i det gjeldande vindauget. Alle seinare oppkall i den same makrokøyringa refererer til same statuslinje i same vindauge, sjølv om vindauget ikkje er synleg. Eit oppkall utan argument tilbakestiller statuslinja til normaltilstanden.

Syntaks:

svc.SetStatusbar(text: str = '', percentage: int = -1)

Parametrar:

text: Ein valfri tekst som skal visast framføre framdriftslinja.

percentage: eit valfritt framdriftsnivå mellom 0 og 100.

Eksempel:

I Basic

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.SetStatusbar("Progress ...", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Tilbakestillar statuslinja
   ui.SetStatusbar
  
I Python

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.SetStatusbar("Test:", i)
     sleep(0.05)
   ui.SetStatusbar()
  

ShowProgressBar

Visar eit ikkje-modalt dialogvindauge. Spesifiser tittelen, den forklarande teksten og framdriftsprosenten som skal visast på ei framdriftslinje. Dialogvindauget er synleg til metoden vert kalla utan argument, eller at brukaren lukkar dialogvindauget manuelt.

Syntaks:

svc.ShowProgressBar(title: str = '', text: str = '', percentage: str = -1)

Parametrar:

title: Tittelen som vert vist øvst i dialogvindauget. Standard = "ScriptForge".

text: Ein valfri tekst som skal visast over framdriftslinja.

percentage: eit valfritt framdriftsnivå mellom 0 og 100.

Eksempel:

I Basic

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ..." & i & "/100", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Lukker vindauget med framdriftslinja
   ui.ShowProgressBar
  
I Python

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ... " + str(i) + "/100", i)
     sleep(0.05)
   # Lukker vindauget med framdriftslinja
   ui.ShowProgressBar()
  

WindowExists

Returnerer True viss det gjevne vindauget kunne identifiserast.

Syntaks:

svc.WindowExists(windowname: str): bool

Parametrar:

windowname: sjå definisjonane ovanfor.

Eksempel:

I Basic

   If ui.WindowExists("C:\Document\My file.odt") Then
     ' ...
  
I Python

   if ui.WindowExists(r"C:\Document\My file.odt"):
     # ...
  

Støtt oss!