Tenesta ScriptForge.Platform

Tenesta Platform inneheld ei samling eigenskapar om gjeldande køyringsmiljø og samanheng, for eksempel:

note

Alle eigenskapane i tenesta Platform er skriveverna.


Oppkall av teneste

Before using the Platform service the ScriptForge library needs to be loaded or imported:

note

• Grunnleggjande makroar krev innlasting av biblioteket ScriptForge ved hjelp av denne setninga:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krev import frå scriptforge-modulen:
from scriptforge import CreateScriptService


Eksempla nedanfor i Basic og Python startar tenesta Plattform og får tilgang til eigenskapen Architecture.

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Eigenskapar

Namn

Skriveverna

Type

Beskriving

Architecture

Ja

String

Bit-arkitekturen for maskinvaren. Eksempel: «32bit» eller «64bit»

ComputerName

Ja

String

Datamaskinen sitt nettverksnamn.

CPUCount

Ja

Integer

Talet på sentralprosessorar (CPU-ar)

CurrentUser

Ja

String

Namnet på den gjeldande innlogga brukaren.

Extensions

Yes

String array

Returns a zero-based array of strings containing the internal IDs of all installed extensions.

FilterNames

Yes

String array

Returns a zero-based unsorted array of strings containing the available document import and export filter names.

Fonts

Ja

Strengmatrise

Returnerer ei nullbasert matrise som inneheld namna på alle tilgjengelege skrifttypar.

FormatLocale

Yes

String

Returns the locale used for numbers and dates as a string in the format "la-CO" (language-COUNTRY).

Locale

Ja

String

Returns the locale of the operating system as a string in the format "la-CO" (language-COUNTRY). This is equivalent to the SystemLocale property.

Machine

Ja

String

Maskintype. Eksempel er: «i386» eller «x86_64».

OfficeLocale

Yes

String

Returns the locale of the user interface as a string in the format "la-CO" (language-COUNTRY).

OfficeVersion

Ja

String

Den aktuelle LibreOffice-versjonen, uttrykt som
« LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)».

Example: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian and Ubuntu)'

OSName

Ja

String

Typen av operativsystem. Eksempel: «Darwin, Linux» eller «Windows».

OSPlatform

Ja

String

Ein enkelt streng som identifiserer den underliggjande plattforma med så mykje nyttig og lesbar informasjon som mogleg.

Eksempel: «Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32»

OSRelease

Ja

String

Versjon av operativsystemet. Eksempel: «5.8.0-44-generic»

OSVersion

Ja

String

Operativsystemet sitt byggjenummer eller versjon.

Eksempel: «#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021»

Printers

Ja

String
array

Lista over tilgjengelege skrivarar som ei nullbasert matrise.

Standardskrivaren står øvst på lista (indeks = 0).

Processor

Ja

String

Det verkelege prosessornamnet. «Eksempel: 'amdk6».

Denne eigenskapen kan returnere den same verdien som eigenskapen Machine.

PythonVersion

Ja

String

Returnerer versjonen på den Python-tolkaren som vert brukt som ein streng i formatet «Python major.minor.patchlevel» (f. eks.: "Python 3.9.7").

SystemLocale

Yes

String

Returns the locale of the operating system as a string in the format "la-CO" (language-COUNTRY). This is equivalent to the Locale property.


Eksempel:

Eksempla nedanfor i Basic og Python viser korleis eigenskapen Fonts (Skrifttypar) vert brukt til å skriva namna på alle tilgjengelege skrifttypar i det gjeldande Calc-arket. Byrjar med celle «A1»:

I Basic

   Dim oDoc as Object
   Dim allFonts as Object
   Dim svcPlatform as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
   Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
   allFonts = svcPlatform.Fonts
   oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc_platform = CreateScriptService("Platform")
   doc = CreateScriptService("Calc")
   all_fonts = svc_platform.Fonts
   doc.setArray("~.A1", all_fonts)
  
warning

Alle ScriptForge Basic-rutinane og -identifikatorane som vert innleidde med understrek «_» er reserverte for internt bruk. Dei er ikkje meint brukte i Basic-makroar.


Støtt oss!