Tenesta ScriptForge.Platform

Tenesta Platform inneheld ei samling eigenskapar om gjeldande køyringsmiljø og samanheng, for eksempel:

note

Alle eigenskapane i tenesta Platform er skriveverna.


Oppkall av teneste

Før du brukar tenesta Platform, må ScriptForge-biblioteket lastast inn eller importerast:

note

• Grunnleggjande makroar krev innlasting av biblioteket ScriptForge ved hjelp av denne setninga:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krev import frå scriptforge-modulen:
from scriptforge import CreateScriptService


Eksempla nedanfor i Basic og Python startar tenesta Plattform og får tilgang til eigenskapen Architecture.

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Eigenskapar

Namn

Skriveverna

Type

Beskriving

Architecture

Ja

String

Bit-arkitekturen for maskinvaren. Eksempel: «32bit» eller «64bit»

ComputerName

Ja

String

Datamaskinen sitt nettverksnamn.

CPUCount

Ja

Integer

Talet på sentralprosessorar (CPU-ar)

CurrentUser

Ja

String

Namnet på den gjeldande innlogga brukaren.

Extensions

Ja

Strengmatrise

Returnerer ei nullbasert matrise med strengar som inneheld dei interne ID-ane til alle installerte utvidingar.

FilterNames

Ja

Strengmatrise

Returnerer ei nullbasert usortert matrise med strengar som inneheld dei tilgjengelege import- og eksportfilternamna for dokument.

Fonts

Ja

Strengmatrise

Returnerer ei nullbasert matrise som inneheld namna på alle tilgjengelege skrifttypar.

FormatLocale

Ja

String

Returnerer den lokaliseringa som vert brukt for tal og datoar, som ein streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY).

Locale

Ja

String

Returnerer lokaliseringa som er sett i operativsystemet som ein streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY). Dette svarar til eigenskapen SystemLocale.

Machine

Ja

String

Maskintype. Eksempel er: «i386» eller «x86_64».

OfficeLocale

Ja

String

Returnerer den lokaliseringa som er brukt for brukargrensesnittet, som ein streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY).

OfficeVersion

Ja

String

Den aktuelle LibreOffice-versjonen, uttrykt som
« LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)».

Eksempel: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian and Ubuntu)'

OSName

Ja

String

Typen av operativsystem. Eksempel: «Darwin, Linux» eller «Windows».

OSPlatform

Ja

String

Ein enkelt streng som identifiserer den underliggjande plattforma med så mykje nyttig og lesbar informasjon som mogleg.

Eksempel: «Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32»

OSRelease

Ja

String

Versjon av operativsystemet. Eksempel: «5.8.0-44-generic»

OSVersion

Ja

String

Operativsystemet sitt byggjenummer eller versjon.

Eksempel: «#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021»

Printers

Ja

String
array

Lista over tilgjengelege skrivarar som ei nullbasert matrise.

Standardskrivaren står øvst på lista (indeks = 0).

Processor

Ja

String

Det verkelege prosessornamnet. «Eksempel: 'amdk6».

Denne eigenskapen kan returnere den same verdien som eigenskapen Machine.

PythonVersion

Ja

String

Returnerer versjonen på den Python-tolkaren som vert brukt som ein streng i formatet «Python major.minor.patchlevel» (f. eks.: "Python 3.9.7").

SystemLocale

Ja

String

Returnerer lokaliseringa som er sett i operativsystemet som ein streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY). Dette svarar til eigenskapen Locale.

UserData

Ja

Dictionary

Returnerer ein Dictionary-førekomst som inneheld nøkkelverdipar med informasjonen som finst i dialogvindauget Verktøy → Innstillingar → Brukardata.


Eksempel:

I Basic

Eksempla nedanfor i Basic og Python viser korleis eigenskapen Fonts (Skrifttypar) vert brukt til å skriva namna på alle tilgjengelege skrifttypar i det gjeldande Calc-arket. Byrjar med celle «A1»:


  Dim oDoc as Object
  Dim allFonts as Object
  Dim svcPlatform as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  allFonts = svcPlatform.Fonts
  oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
 

Eksempelet nedanfor viser korleis du opprettar ein Calc-tabell med alle verdiane som er lagra i eigenskapen Brukardata, som er ein førekomst av tenesta Dictionary:


  Dim svcPlatform as Object, oUserData as Object, oDoc as Object
  Dim arrUserData As Object, currCell As String
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  oUserData = svcPlatform.UserData
  arrUserData = oUserData.ConvertToArray()
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
  oDoc.SetArray("~.A1", Array(Array("Key", "Value")))
  oDoc.SetArray("~.A2", arrUserData)
 
I Python

Eksempelet ovanfor kan skrivast slik i Python:


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  all_fonts = svc_platform.Fonts
  doc.setArray("~.A1", all_fonts)
 

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  user_data = svc_platform.UserData
  arr_user_data = [[key, user_data[key]] for key in user_data]
  doc.SetArray("~.A1", (("Key", "Value"),))
  doc.SetArray("~.A2", arr_user_data)
 
warning

Alle ScriptForge Basic-rutinane og -identifikatorane som vert innleidde med understrek «_» er reserverte for internt bruk. Dei er ikkje meint brukte i Basic-makroar.


Støtt oss!