Tenesta ScriptForge.Exception

Tenesta Exception (unnatak) er ei samling av metodar som hjelper til med med feilsøking (debugging) av kode i Basic- og Python-skript og feilhandsaming i Basic-skript.

Når det oppstår ein køyretidsfeil i Basic-skript, hjelper metodane og eigenskapane til Exception-tenesta til å identifisere feilsamanhengen og tillata å handsama han.

tip

Feil og åtvaringar som oppstår med tenesta Exception vert lagra i minnet og kan hentast fram ved hjelp av metoden Console.


Tenestekonsollen Exception lagrar hendingar, variabelverdiar og opplysningar om feil. Bruk konsollen når BASIC-IDE ikkje er lett tilgjengeleg, for eksempel i Calc user defined functions eller under handsaming av hendingar.

Bruk metoden DebugPrint for å leggja kva relevant informasjon som helst til i konsollen. Konsolloppføringar kan dumpast til ei tekstfil eller visualiserast i eit dialogvindauge.

Når det oppstår ein feil, kan ein programmakro:

 1. Rapporter feilen i konsollen Exception

 2. Informere brukaren om feilen ved hjelp av ei standardmelding eller ei eigendefinert melding

 3. Eventuelt stoppa utføringa

I Python-skript vert tenesta Exception mest brukt til feilsøkingsføremål. Metodar som DebugPrint, Console og DebugDisplay er nyttige for raskt å skriva ut meldingar, logge data og opna konsollvindauget frå eit Python-skript.

note

Ikkje alle metodar og eigenskapar er tilgjengelege for Python-skript sidan Python-språket alt har eit omfattande unntakshandsamingssystem.


Oppkall av tenester

I Basic

Eksempla nedanfor viser tre forskjellige framgangsmåtar for å kalle opp metoden Raise. Alle andre metodar kan utførast på ein liknande måte.


  SF_Exception.Raise(...)
 

  Dim exc : exc = SF_Exception
  exc.Raise(...)
 

  Dim exc : exc = CreateScriptService("Exception")
  exc.Raise(...)
 
I Python

Kodesnutten nedanfor lagar eit eksemplar av tenesta Exception, loggar ei melding og viser vindauget Console.


  from scriptforge import CreateScriptService
  exc = CreateScriptService("Exception")
  someVar = 100
  exc.DebugPrint("Value of someVar", someVar)
  exc.Console()
 

Eigenskapar

Eigenskapane som er oppført nedanfor er berre tilgjengelege for Basic-skript.

Namn

Skriveverna

Beskriving

Description

Nei

Teksten i feilmeldinga.

Standardverdien er "" eller ein streng som inneheld Basic-feilmeldinga om køyretid.

Number

Nei

Koden for feilen. Det kan vera ein numerisk verdi eller ein tekst.

Standardverdien er 0 eller den talverdien som svarar til koden for Basic køyretidsfeil.

Source

Nei

Staden i koden der feilen oppstod. Det kan vera ein talverdi eller ein tekst.

Standardverdien er 0 eller kodelinjenummeret for ein standard Basic køyretidsfeil.


tip

Når du set eller ryddar ein Exception vert eigenskapane nullstilte.


note

Feilkodane 0-2000 er reserverte for LibreOffice Basic. Brukardefinerte feil må byrja frå høgare verdiar for å unngå kollisjon med framtidige utgåver av LibreOffice Basic.


Liste over metodar i tenesta Exception

Clear
Console
ConsoleClear
ConsoleToFile

DebugDisplay
DebugPrint
PythonPrint

PythonShell
Raise
RaiseWarning


Clear

Tilbakestiller gjeldande feilstatus og slettar SF_Exception-eigenskapane.

note

Denne metoden er tilgjengeleg berre for Basic-skript.


Syntaks:


  SF_Exception.Clear()
 

Eksempel:

Eksempelet nedanfor viser korleis du fangar opp eit unnatak for deling med null, der feilkoden er 11.


  Sub Example_Clear()
    Dim a, b, c
    On Local Error GoTo Catch
    Try:
      a = 10 : b = 0
      c = a / b
      '...
      Exit Sub
    Catch:
      If SF_Exception.Number = 11 Then SF_Exception.Clear()
      ' viss divisjon med null, ignorer feilen
  End Sub
 
tip

Viss du vil ha ei fullstendig liste over feilkoder for Basic køyretid, kan du sjå Debugging a Basic Program.


Console

Viser konsollmeldingane i eit modalt eller ikkje-modalt dialogvindauge. I begge modusane vert alle tidlegare meldingar utsend av ein DebugPrint()-metode viste, eller som er eit resultat av eit unnatak. I ikkje-modal modus vert dei etterfølgjande oppføringane lagde til automatisk.

Viss konsollen alt er ope som ikkje-modal, vert han flytt fremst.

Ein modal konsoll kan berre lukkast av brukaren. Ein ikkje-modal konsoll kan anten lukkast av brukaren eller ved makroavslutning.

Syntaks:

exc.Console(modal: bool = True)

Parametrar:

modal: Bestemmer om konsollvindauget er modalt (Sann) eller ikkje-modalt (Usann). Standardverdien er Sann

Eksempel:

I Basic

    SF_Exception.Console(Modal := False)
 
I Python

  exc.Console(modal = False)
 

ConsoleClear

Tømmer konsollen og beheld ei valfri mengd av dei siste meldingane. Viss konsollen er slått på i ikkje-modal modus, vert han oppdatert.

Syntaks:

exc.ConsoleClear(keep: int = 0)

Parametrar:

keep: Talet på nylege meldingar som skal behaldast. Standardverdien er 0

Eksempel:

Det neste eksempelet tømmer konsollen men beheld dei 10 siste meldingane.

I Basic

    SF_Exception.ConsoleClear(10)
 
I Python

  exc.ConsoleClear(10)
 

ConsoleToFile

Eksporterer innhaldet i konsollen til ei tekstfil. Viss fila finst frå før og konsollen ikkje er tom, vert ho overskrive utan varsel. Returnerer Sann viss vellukka.

Syntaks:

exc.ConsoleToFile(filename: str): bool

Parametrar:

filnamn: Namnet på tekstfila konsollen skal dumpast inn i. Namnet er uttrykt i samsvar med den gjeldande FileNaming-eigenskapen i tenesta SF_FileSystem. Som standard er både URL-notasjon og formatet brukt av operativsystemet tillatne.

Eksempel:

I Basic

    SF_Exception.ConsoleToFile("C:\Documents\myFile.txt")
 
I Python

  exc.ConsoleToFile(r"C:\Documents\myFile.txt")
 

DebugDisplay

Slår saman alle argumenta til éin enkelt lesbar streng og viser han i ein MsgBox med eit informasjonsikon og ein OK-knapp.

Den endelege strengen vert også lagt til i konsollen.

Syntaks:

exc.DebugDisplay(arg0: any, [arg1: any, ...])

Parametrar:

arg0[, arg1, ...]: Eit vilkårleg tal på argument av kva type som helst.

Eksempel:

I Basic

  SF_Exception.DebugDisplay("Current Value", someVar)
 
I Python

  exc.DebugDisplay("Current Value", someVar)
 

DebugPrint

Set saman alle dei gjevne argumenta til éin enkelt leseleg streng og legg han til som ei ny oppføring i konsollen.

Syntaks:

exc.DebugPrint(arg0: any, [arg1: any, ...])

Parametrar:

arg0[, arg1, …]: Eit vilkårleg tal på argument av kva type som helst.

Eksempel:

I Basic

  SF_Exception.DebugPrint(Null, Array(1, 2, 3), "line1" & Chr(10) & "Line2", DateSerial(2020, 04, 09))
  ' [NULL]  [ARRAY] (0:2) (1, 2, 3) line1\nLine2 2020-04-09
 
I Python

  exc.DebugPrint(None, [1, 2, 3], "line1\nline2")
  # None [1, 2, 3] line1\nline2
 

PythonPrint

Viser lisa med argument i plattform-konsollen i ei leseleg form. Argumenta vert skilde med eit tabulatorteikn (simulert med mellomrom).

Den same strengen vert lagt til i feilfinningskonsollen for ScriptForges.

Hvis Python shell (APSO) er slått på vert innhaldet i PythonPrint skrive til APSO-konsollen i staden for plattformkonsollen.

note

Denne metoden er tilgjengeleg berre for Basic-skript.


Syntaks:


 exc.PythonPrint(arg0: any, [arg1: any, ...])
 

Parametrar:

arg0[, arg1, ...]: Kva tal på argument som helst av vilkårleg type. Maksimal lengd på kvart einskild argument er 1024 teikn.

Eksempel:


  exc.PythonPrint(a, Array(1, 2, 3), , "line1" & Chr(10) & "Line2", DateSerial(2020, 04, 09))
 
note

I Python brukar du eit print-uttrykk for å skriva til APSO-konsollen eller metoden DebugPrint for å skriva til ScriptForge-konsollen.


PythonShell

Opnar eit APSO Python-skall som eit ikkje-modalt vindauge. Python-skriptet held fram med å køyra etter at skalet er opna. Utdata frå print-setningar inne i skriptet vert viste i skalet.

Berre éin enkelt førekomst av APSO Python-skalet kan opnast når som helst. Difor, viss eit Python-skal er opna frå før, vil oppkall av denne metoden ikkje ha nokon effekt.

warning

Denne metoden krev at utvidinga APSO (Alternative Script Organizer for Python) er installert. I sin tur krev APSO at LibreOffice Python-scriptramma finst. Viss APSO eller Python manglar, oppstår det ein feil.


Syntaks:

exc.PythonShell(variables: dict)

Parametrar:

variablar: ei Python-ordbok med variabelnamn og verdiar som vert sende vidare til APSO Python-skalet. Som standard vert alle lokale variablar gjevne vidare ved å bruka Python sin innebygde funksjon locals().

Eksempel:

Eksempelet nedanfor opnar APSO Python-skalet og sender alle globale og lokale variablar vidare med tanke på samanhengen skriptet køyrer i.


  exc.PythonShell({**globals(), **locals()})
 

Når APSO Python-skalet er ope, vert alle utdata som følgjer etter og skrivne ut av skriptet viste i skalet. Difor vert strengen som er skrive ut i eksempelet nedanfor vist i Python-skalet.


  exc.PythonShell()
  print("Hallo verda!")
 

Raise

Genererer ein køyretidsfeil. Ei feilmelding vert vist til brukaren og rapportert i konsollen. Utføringa er stoppa. Metoden Raise() kan setjast inn i den normale skriptflyten eller i ein dedisert feilhandsamingsrutine.

note

Denne metoden er tilgjengeleg berre for Basic-skript.


Syntaks:


  SF_Exception.Raise([Number As Variant], [Source As Variant], [Description As String])
 

Dei neste kodesnuttane er likeverdige. Dei viser alternative måtar å gjera unntak på med kode 2100.


  SF_Exception.Raise(2100)
 

  SF_Exception.Number = 2100
  SF_Exception.Raise()
 

  SF_Exception.Raise Number := 2100
 

Parametrar:

Tal: Feilkoden som eit tal eller som ein streng. Standardverdien er den same som for den innebygde Basic-funksjonen Err.

note

Feilkodane 0-2000 er reserverte for LibreOffice Basic. Brukardefinerte feil må byrja frå høgare verdiar for å unngå kollisjon med framtidige utgåver av LibreOffice Basic.


Kjelde: Plasseringa av feilen som eit tal eller som ein streng. Standardverdien er den same som for den innebygde Basic-funksjonen Erl.

Description: Meldinga som skal visast til brukaren og rapporterast i konsollen). Standardverdien er den same som i den innebyggde Basic-funksjonen Error$ (Feil$).

Eksempel:


  Sub Example_Raise()
    Dim a, b, c
    On Local Error GoTo Catch
    Try:
      a = 10 : b = 0
      c = a / b
      '...
      Exit Sub
    Catch:
      ' Sjå variantar nedanfor …
  End Sub
 

For å setja eit unnatak med standardverdiar:


  Catch:
    SF_Exception.Raise()
 

For å setja eit unnatak med ein bestemt kode:


  Catch:
    SF_Exception.Raise(11)
 

For å byta ut den vanlege meldinga:


  Catch:
    SF_Exception.Raise(, , "Det er ein dårleg ide å dividera med null.")
 

Slik set du opp ein programfeil:


  Catch:
    SF_Exception.Raise("MyAppError", "Example_Raise()", "Noko har gått gale!")
 

RaiseWarning

Denne metode har nøyaktig same syntaks, argument og oppførsel som metoden Raise().

Når ei åtvaring vert sett, vert makroutføringa ikkje stoppa.

note

Denne metoden er tilgjengeleg berre for Basic-skript.


Syntaks:


  SF_Exception.RaiseWarning([Number As Variant], [Source As Variant], [Description As String])
 

Parametrar:

Tal: Feilkoden som eit tal eller som ein streng. Standardverdien er den same som for den innebygde Basic-funksjonen Err.

note

Feilkodane 0-2000 er reserverte for LibreOffice Basic. Brukardefinerte feil må byrja frå høgare verdiar for å unngå kollisjon med framtidige utgåver av LibreOffice Basic.


Kjelde: Plasseringa av feilen som eit tal eller som ein streng. Standardverdien er den same som for den innebygde Basic-funksjonen Erl.

Description: Meldinga som skal visast til brukaren og rapporterast i konsollen). Standardverdien er den same som i den innebyggde Basic-funksjonen Error$ (Feil$).

Eksempel:


  SF_Exception.RaiseWarning(Source:="Example_Raise()", _
    Description:="Something wrong happened !", _
    Number:="MyAppError")
 

Støtt oss!