Tenesta SFDatabases.Database

Tenesta Database gjev tilgang til databasar anten innebygde eller omtalte i Base-dokument. Denne tenesta leverer metodar til:

Kvart eksemplar av tenesta Database representerer ein enkelt database og gjev tilgang til tabellane, spørjingane og dataa i databasen.

Denne tenesta gjev ikkje tilgang til skjema eller rapportar i Base-dokumentet som inneheld databasen. For å få tilgang til eit Base-dokument, sjå metoden FormDocuments i tenesta Base.

note

Alle utvekslingar mellom denne tenesta og databasen vert gjort berre ved hjelp av SQL.


SQL-uttrykk kan køyrast i direct (direkte) eller indirect (indirekte) modus. I direkte tilstand vert uttrykket overført til databasemotoren utan kontroll av syntaksen eller gjennomsyn.

Grensesnitta som føljer med, inkluderer enkle tabellar og spørjingar i tillegg til tilgang til databasedata.

tip

For å gjera SQL-setningar enklare å lesa, kan du bruka hakeparentesar «[ ]» rundt namn på tabellar, spørjingar og felt i staden for å bruka andre omsluttande teikn som kan vera spesifikke for visse Relational Database Management Systems (RDBMS). Men merk at omsluttande teikn er obligatorisk i denne samanhengen.


Oppkall av tenester

Before using the Database service the ScriptForge library needs to be loaded or imported:

note

• Grunnleggjande makroar krev innlasting av biblioteket ScriptForge ved hjelp av denne setninga:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krev import frå scriptforge-modulen:
from scriptforge import CreateScriptService


Syntaks:

For å laga eit eksemplar av tenesta Database kan du bruka metoden CreateScriptService:

CreateScriptService("SFDatabases.Database", [filename: str], [registrationname], [readonly], [user, [password]]): svc

note

I syntaksen omtalt ovanfor, kan du bruka anten «SFDatabases.Database» eller ganske enkelt «Database» som det første argumentet i metoden CreateScriptService.


Parametrar:

filnamn: Namnet på Base-fila. Må uttrykkjast ved hjelp av SF_FileSystem.FileNaming-notasjon.

registreringsnamn: Namnet på ein registrert database. Dette argumentet bør ikkje brukast viss det er gjeve eit filnamn.

Omvendt, viss det er gjeve eit registreringsnamn, bør ikkje parameteren filnamn definerast.

skriveverna: Bestemmer om databasen skal opnast som skriveverna. (Standard = Sann).

brukar, passord: Fleire tilkoplingsparameter til databasetenaren.

Eksempel:

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim myDatabase as Object
   Set myDatabase = CreateScriptService("Database", "/home/user/Documents/myDB.odb")
   ' Køyr spørjingar, SQL-uttrykk, …
   myDatabase.CloseDatabase()
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   myDatabase = CreateScriptService("Database", "/home/user/Documents/myDB.odb")
   # Køyr spørjingar, SQL-uttrykk, …
   myDatabase.CloseDatabase()
  

Tilgang til databasen med tenesta UI

Det er også råd å få tilgang til databasen som er knytt til eit Base-dokument ved hjelp av tenesta ScriptForge.UI som vist i eksempelet nedanfor:

I Basic

   Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("/home/user/Documents/myDB.odb")
   ' Brukar og passord vert oppgjeve nedanfor om nødvendig
   Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
   ' Køyr spørjingar, SQL-uttrykk, …
   myDatabase.CloseDatabase()
   myDoc.CloseDocument()
  
I Python

   ui = CreateScriptService("UI")
   doc = ui.OpenBaseDocument("/home/user/Documents/myDB.odb")
   ' Brukar og passord vert oppgjeve nedanfor om nødvendig
   myDatabase = doc.GetDatabase()
   # Køyr spørjingar, SQL-uttrykk, …
   myDatabase.CloseDatabase()
   doc.CloseDocument()
  
tip

The GetDatabase method used in the example above is part of ScriptForge's Base service.


Eigenskapar

Namn

Skriveverna

Type

Beskriving

Queries

Ja

Matrise av strengar

Lista over lagra spørjingar.

Tables

Ja

Matrise av strengar

Lista over lagra tabellar.

XConnection

Ja

XConnection

UNO-objektet som representerer den gjeldande databasekoplinga.

XMetaData

Ja

XDatabaseMetaData

UNO-objektet som representerer metadataa som forklarer attributta for databasesystemet.


Liste over metodar i tenesta database

CloseDatabase
DAvg
DCount

DMin
DMax
DSum

DLookup
GetRows
RunSql


CloseDatabase

Lukkar den gjeldande databasekoplinga.

Syntaks:

db.CloseDatabase()

Eksempel:


  myDatabase.CloseDatabase() ' Basic
 

  myDatabase.CloseDatabase() # Python
 

DAvg, DCount, DMin, DMax, DSum

Reknar ut den gjevne samandragsfunksjonen for eit felt eller uttrykk som høyrer til ein tabell.

Ein SQL WHERE-setningsdel kan eventuelt setjast som eit filter som skal brukast før samandragsfunksjonen

Syntaks:

db.DAvg(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DCount(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DMin(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DMax(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DSum(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

Parametrar:

uttrykk: Eit SQL-uttrykk der feltnamna er omgjevne av hakeparentesar.

tabellnamn: Eit tabellnamn (utan hakeparentesar).

kriteria: Ein WHERE-setning utan «WHERE»-nøkkelordet, der feltnamna er omgjevne av hakeparentesar.

Eksempel:

Eksempelet nedanfor går ut frå at fila Employees.odb har ein tabell med namnet EmployeeData.

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim myDB as Variant
   Set myDB = CreateScriptService("Database", "/home/user/Databases/Employees.odb")
   ' Tel kor mange tilsette i tabellen
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData")
   ' Returnerer summen av alle lønningane i tabellen
   MsgBox myDB.DSum("[Salary]", "EmployeeData")
   ' Nedanfor vert det vist nokre eksempel på filtrering av tabellar
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Manager'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Sales' AND [City] = 'Chicago'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[FirstName] LIKE 'Paul%'")
  
I Python

   myDB = CreateScriptService("Database", "/home/user/Databases/Employees.odb")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData"))
   bas.MsgBox(myDB.DSum("[Salary]", "EmployeeData"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Manager'"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Sales' AND [City] = 'Chicago'"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[FirstName] LIKE 'Paul%'"))
  

DLookup

Reknar ut eit SQL-uttrykk på ein enkelt post som vert returnert av ein WHERE-setning definert av parameteren Kriterium.

Viss spørjinga returnerer fleire postar, vert berre den første rekna med. Bruk parameterenOrderClause til å bestemma korleis spørjingsresultata skal sorterast.

Syntaks:

db.DLookup(expression: str, tablename: str, [criteria:str], [orderclause: str]): any

Parametrar:

uttrykk: Eit SQL-uttrykk der feltnamna er omgjevne av hakeparentesar.

tabellnamn: Eit tabellnamn (utan hakeparentesar).

kriteria: Ein WHERE-setning utan «WHERE»-nøkkelordet, der feltnamna er omgjevne av hakeparentesar.

ordeclause: Ein ORDER BY-setning utan nøkkelorda «ORDER BY». Feltnamn må vera omgjevne av hakeparentesar.

Eksempel:

I Basic

   MsgBox myDB.DLookup("[FirstName]", "EmployeeData", Criteria := "[LastName] LIKE 'Smith'", OrderClause := "[FirstName] DESC")
   MsgBox myDB.DLookup("[Salary]", "EmployeeData", Criteria := "[ID] = '3'")
   MsgBox myDB.DLookup("[Quantity] * [Value]", "Sales", Criteria := "[SaleID] = '5014'")
  
I Python

   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[FirstName]", "EmployeeData", criteria = "[LastName] LIKE 'Smith'", orderclause = "[FirstName] DESC"))
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[Salary]", "EmployeeData", criteria = "[ID] = '3'"))
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[Quantity] * [Value]", "Sales", criteria = "[SaleID] = '5014'"))
  

GetRows

Lagrar innhaldet i ein tabell eller resultatet av ei SELECT-spørjing eller av eit SQL-uttrykk i ei todimensjonal matrise. Den første indeksen i matrisa svarar til radene og den andre indeksen til kolonnane.

Du kan setja ei øvre grense for kor mange rader som skal returnerast. Kolonnenamn kan eventuelt setjast inn i den første rada i matrisa.

Den returnerte matrisa vil vera tom viss det ikkje vert returnert rader og det ikkje krevst kolonneoverskrifter.

Syntaks:

db.GetRows(sqlcommand: str, directsql: bool = False, header: bool = False, maxrows: int = 0): any

Parametrar:

sqlkommando: Eit tabell- eller spørjingsnamn (utan hakeparentesar) eller eit SELECT SQL-uytrykk.

direkte_sql: Når denne er Sann, vert SQL-kommandoen sendt til databasemotoren utan førehandsanalyse. Standard er Usann. Argumentet vert ignorert for tabellar. For spørjingar er det brukte alternativet det som vart sett då spørjinga vart definert.

header (overskrift): Når denne er Sann inneheld den første rada i den returnerte matrisa kolonneoverskriftene.

maxrows (maks-rader): Det høgste talet på rader som kan returnerast. Standard er null, som tyder at det er inga grense for kor mange rader som kan returnerast.

Eksempel:

Nedføre er det nokre eksempel på korleis metoden GetRows kan brukast:

I Basic

   Dim queryResults as Variant
   ' Returnerer alle radene i tabellen med kolonneoverskrifter
   queryResults = myDB.GetRows("EmployeeData", Header := True)
   ' Returnerer dei første 50 tilsettepostane sortert etter feltet «Fornamn»
   queryResults = myDB.GetRows("SELECT * FROM EmployeeData ORDER BY [FirstName]", MaxRows := 50)
  
I Python

   queryResults = myDB.GetRows("EmployeeData", header = True)
   queryResults = myDB.GetRows("SELECT * FROM EmployeeData ORDER BY [FirstName]", maxrows = 50)
  

RunSql

Utfører ei handlingsspørjing for ei SQL-setning, for eksempel oppretting av ein tabell, i tillegg til å setja inn, oppdatera og sletta postar.

Metoden returnerer Sann når han lukkast.

tip

Metoden RunSql vert avvist med ei feilmelding dersom databasen tidlegare vart opna som skriveverna.


Syntaks:

db.RunSql(sqlcommand: str, directsql: bool = False): bool

Parametrar:

sqlkommando: Eit spørjingsnamn (utan hakeparentesar) eller eit SQL-uttrykk.

directsql: Når denne er Sann, vert SQL-kommandoen sendt til databasemotoren utan førehandsanalyse. (Standard er Usann). For spørjingar er det brukte alternativet det som vart sett då spørjinga vart definert.

Eksempel:

I Basic

   myDatabase.RunSql("INSERT INTO [EmployeeData] VALUES(25, 'Smith', 'John')", DirectSQL := True)
  
I Python

   myDatabase.RunSql("INSERT INTO [EmployeeData] VALUES(25, 'Smith', 'John')", directsql = True)
  
warning

Alle ScriptForge Basic-rutinane og -identifikatorane som vert innleidde med understrek «_» er reserverte for internt bruk. Dei er ikkje meint brukte i Basic-makroar.


Støtt oss!