Set inn kontrollelement

Opnar verktĂžylinja Kontrollelement.

Ikonet Vel kontrollelement

Set inn kontrollelement

Knapp

Ikon Knapp

Legg til ein kommandoknapp. Du kan bruka ein kommandoknapp for Ă„ utfĂžra ein kommando for ei sĂŠrskild hending, som for eksempel eit museklikk.

Dersom du Þnskjer det, kan du leggja tekst eller bilete pÄ knappen.

Biletkontroll

Ikonet Biletkontroll

Legg til eit kontrollelement som viser eit bilete.

Avkryssingsboks

Ikon Avkryssingsfelt

Legg til ein avkryssingsboks som du kan bruka for Ä slÄ av eller pÄ ein funksjon.

Valknapp

Ikon Valknapp

Legg til ein knapp som let brukaren velja mellom ei rad alternativ. Grupperte valknappar mÄ ha ei samanhengande tabulatorrekkjefÞlgje. Dei er til vanleg merkte med ein gruppeboks. Viss du har to grupper med valknappar, mÄ du setja inn ei tabulatorrekkjefÞlgje mellom rekkefÞlgja til dei to gruppene. For eksempel til ramma til den andre gruppa, eller til eit anna kontrollelement i dialogvindauget, med unntak av ein annan valknapp.

Merkelappfelt

Ikon Etikettfelt

Legg til eit felt som viser tekstetikettar. Desse etikettane er berre for Ä visa tekst definert pÄ fÞrehand og ikkje for Ä skriva inn ny tekst.

Tekstfelt

Ikon Tekstfelt

Legg til eit skrivefelt der du kan skriva inn og redigera tekst.

Listeboks

Ikon Listeboks

Legg til ein boks der du kan velja eit element frÄ ei liste.

Kombinasjonsboks

Ikon Kombinasjonsboks

Legg til ein kombinasjonsboks. Ein kombinasjonsboks er ein listeboks med ei linje som brukaren kan nytta for Ä velja eit punkt frÄ lista. Dersom du Þnskjer det, kan du skriveverna elementa i kombinasjonsfeltet.

Vassrett rullefelt

Ikon Vassrett rullefelt

Legg til eit vassrett rullefelt i dialogvindauget.

Loddrett rullefelt

Ikon Loddrett rullefelt

Legg til eit loddrett rullefelt i dialogvindauget.

Gruppeboks

Ikon Gruppeboks

Legg til ei ramme som du kan bruka til visuelt Ă„ gruppera liknande kontrollelement, for eksempel valknappar.

note

For Ä definera to ulike grupper med valknappar, pass pÄ at tabulatorindeksen for grupperamma ligg mellom tabulatorindeksane for dei to gruppene.


Framdriftsvisar

Ikon Framdriftsrad

Legg til ein framdriftsvisar i dialogvindauget.

Vassrett linje

Ikon Vassrett linje

Legg til ei vassrett linje i dialogvindauget.

Loddrett linje

Ikon Loddrett linje

Legg til ei loddrett linje i dialogvindauget.

Datafelt

Ikon Datofelt

Legg til eit datofelt.

Dersom du gjev datofeltet eigenskapen «nedtrekksliste» kan du dra ned ein kalender for Ä velja ein dato.

Tidsfelt

Ikon Tidsfelt

Legg til eit klokkeslettsfelt.

Talfelt

Ikon Talfelt

Legg til eit numerisk felt.

Valutafelt

Ikon Valutafelt

Legg til eit numerisk felt.

Formatert felt

Ikon Formatert felt

Legg til eit tekstfelt der du kan definera formateringa for tekst som vert skrive inn eller skrive ut, eller leggja inn ein avgrensingsverdi.

MĂžnsterfelt

Ikon MĂžnsterfelt

Legg til eit maskert felt. Eit maskert felt bestÄr av ei innlesingsmaske og ei teiknmaske. Innlesingsmaska bestemmer kva brukardata som kan skrivast inn og teiknmaska bestemmer tilstanden pÄ det maskerte feltet nÄr skjemaet vert lese inn.

Filveljing

Ikon Filval

Legg til ein knapp som opnar eit dialogvindauge for val av filer.

Vel

Ikon Vel

SlÄr utvalsmodus pÄ eller av. I denne modusen kan du velja kontrollelementa i eit dialogvindauge slik at du kan redigera dei.

Eigenskapar

Ikon Eigenskapar

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane til det valde kontrollelementet.

SlÄ pÄ test-modus

Ikonet SlÄ pÄ testmodus

Startar ein testmodus. Klikk pÄ lukkeknappen i dialogvindauget for Ä avslutta testmodus.

Handsama sprÄk

Ikon for Ä handsama sprÄk

Opnar eit dialogvindauge der du kan slÄ pÄ eller handsama fleire sett med ressursar for dialogvindauge for fleire sprÄk.

Trekontroll

Ikon Trekontroll

Legg til ein trekontroll som kan visa hierarkiske lister. Du kan fylla ut lista frÄ programmet ditt ved Ä bruka API-oppkall (XtreeControl).

Tabellkontroll

Ikon Trekontroll

Legg til eit kontrollemenet for tabellvising. Du kan fylla lista ved Ă„ bruka API-oppkall.

Hyperlenkje-kontroll

Ikon Sett inn hyperlenkjekontroll

Legg til ein hyperlenkjekontroll som kan opna ei adresse i nettlesaren.

StĂžtt oss!