Organisera bibliotek og modular

Behaldarar for Basic-bibliotek

LibreOffice Basic-bibliotek kan lagrast i tre ulike behaldarar:

For å få tilgang til makroar som er lagra i Programmakroar eller Mine makroar frå ein annan behaldar, også dokumentbehaldaren, bruk GlobalScope specifier.

Organisera bibliotek

Laga eit nytt bibliotek

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 2. Klikk på fana Bibliotek.

 3. Vel kvar du vil ha biblioteket i lista Plassering. Vel du å bruka «Programmakroar og -dialogvindauge», vil lista høyra til LibreOffice-programma og vera tilgjengeleg for alle dokumenta. Viss du vel eit dokument, vert lista lagt til dette dokumentet og vil berre vera tilgjengeleg frå dette.

 4. Klikk på Ny og skriv inn eit namn på det nye biblioteket.

Slik importerer du eit bibliotek

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 2. Klikk på fana Bibliotek.

 3. Vel kvar du vil ha biblioteket i lista Plassering. Vel du å bruka «Programmakroar og -dialogvindauge», vil lista høyra til LibreOffice-programma og vera tilgjengeleg for alle dokumenta. Viss du vel eit dokument, vert lista lagt til dette dokumentet og vil berre vera tilgjengeleg frå dette.

 4. Klikk på Importer og vel eit eksternt bibliotek som skal importerast.

 5. Merk alle biblioteka som skal importerast i dialogvindauget Importer bibliotek. Dialogvindauget viser alle biblioteka som finst i den valde fila.

 6. Ønskjer du å setja inn biblioteket berre som referanse, merk av for Set inn som referanse (skriveverna). Skriveverna bibliotek er fullt ut funksjonelle, men kan ikkje endrast.

 7. Merk av for Byt ut eksisterande bibliotek viss du vil at eksisterande bibliotek med det same namnet skal overskrivast.

 8. Klikk OK for å importera biblioteket.

Slik eksporterer du eit bibliotek

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 2. Trykk på fana Bibliotek.

 3. I nedtrekkslista Plassering vel du kvar biblioteket er lagra. Marker biblioteket som skal eksporterast. Merk at du kan ikkje eksportera Standardbiblioteket.

 4. Trykk på Eksporter.

 5. Vel om du vil eksportera biblioteket som ei utviding eller som eit BASIC-bibliotek.

 6. Trykk OK.

 7. Vel kvar du vil eksportera biblioteket.

 8. Trykk Lagra for å eksportera biblioteket.

Slik slettar du eit bibliotek

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 2. Klikk på fana Bibliotek.

 3. Vel biblioteket som skal slettast frå lista.

 4. Trykk på Slett.

Organisera modular og dialogar

Slik opprettar du ein ny modul eller eit nytt dialogvindauge

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 2. Trykk på fana Modular eller fana Dialogvindauge.

 3. Merk biblioteket som modulen skal setjast inn i og trykk Ny.

 4. Skriv inn eit namn for modulen eller dialogvindauget og trykk på OK.

Slik endrar du namn på ein modul eller eit dialogvindauge

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 2. Klikk to gongar, med ein pause mellom klikka, på modulen som skal ha nytt namn. Skriv inn det nye namnet.

  Høgreklikk på modul- eller dialognamnet nedst i BASIC IDE og vel Endra namn og skriv inn det nye namnet.

 3. Trykk Enter for å stadfesta endringane.

Slette ein modul eller dialog

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 2. Klikk anten på fana Modular eller på fana Dialogvindauge.

 3. Vel modulen eller dialogvindauget som skal slettast frå lista. Om nødvendig kan du dobbelklikka på ei oppføring for å få fram eventuelle underoppføringar.

 4. Trykk på Slett.

warning

Slettar du ein modul permanent, vert også alle prosedyrar og funksjonar i den modulen sletta.


Organisera prosjekt i dokument og malar

Flytte eller kopiera modular mellom dokument, malar og programmet.

 1. Opna alle dokumenta eller malane som du vil flytta eller kopiera modulane eller dialogvindauga mellom.

 2. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic og klikk Handsamar eller klikk knappen Vel modul i BASIC IDE for å opna dialogvindauget for makrohandsamaren.

 3. For å flytta ein modul eller eit dialogvindauge til eit anna dokument, klikk på det tilsvarande objektet i lista og dra det til ønskt plassering. Ei vassrett linje viser målplasseringa for det gjeldande objektet under drainga. Hald nede tasten under drainga for å kopiera objektet i staden for å flytta det.

Støtt oss!