LibreOffice Ordliste for Basic

I denne ordlista vert ein del av dei tekniske termane som du kan stÞyta pÄ nÄr du arbeider med LibreOffice Basic forklarte.

Desimalteikn

Ved konvertering av tal brukar LibreOffice Basic dei lokale innstillingane for datamaskinen for Ă„ bestemma kva for desimalteikn og tusenskilje som skal brukast.

Effekten pÄverkar bÄde den direkte konverteringa (1 + "2,3" = 3,3) og funksjonen IsNumeric.

Fargar

I LibreOffice Basic vert fargar handsama som heiltal av typen Long. Returverdien etter fargespÞrjingar er ogsÄ alltid eit heiltal av typen Long. NÄr du definerer eigenskapar, kan du bruka RGB-koden som vert konvertert til eit heiltal ved hjelp av RGB-funksjonen.

MĂ„leeiningar

I LibreOffice Basic kan ein metodeparameter eller ein eigenskap som brukar mĂ„leeiningar verta spesifisert anten som eit heiltal eller eit langt heiltal utan mĂ„leeining, eller som ein streng som inneheld ei mĂ„leeining. Dersom det ikkje er overfĂžrt ei eining til metoden, vert standardeininga for det aktive dokumentet brukt. Viss parameteren inneheld ein streng med mĂ„leeininga, vert denne mĂ„leeininga brukt i staden for standardeininga. Standardeininga for ein dokumenttype kan setjast i → (Dokumenttype) → Generelt.

Twips

Ein «twip» er ei skjermuavhengig eining som vert brukt til Ä definera ein einskapleg posisjon og storleik for skjermelement pÄ alle visingstypane. Ein twip er 1/1440 tomme eller 1/20 av eit punkt pÄ skrivaren. Det er sÄleis 1440 twip i ein tomme, eller omkring 567 twip i éin centimeter.

URL-notasjon

Ein URL (Uniform Resource Locators) vert brukt for Ä betemma staden for ein ressurs som for eksempel ei fil i eit filsystem, som oftast i eit nettverksmiljÞ. Ein URL er set saman av ein protokolldel, ein vertsdel og ein sti- og fildel. I praksis er URL noksÄ mykje det same som ei nettadresse.

protokoll://vert.namn/sti/til/ei/fil.html

URL vert mest brukt pÄ Internett for Ä spesifisera internettsider. Eksempel pÄ protokollar er http, ftp og file. Protokollen file viser til ei fil pÄ det lokale filsystemet.

I URL-notasjonen er ein del spesialteikn ulovlege Ä bruka. Desse vert anten byt ut med andre teikn eller vert koda. Det vert brukt skrÄstrek (/) som skiljeteikn mellom stiane. Ei fil som for eksempel vert skrive som C:users\alise\dokument\fila mi.odt pÄ ein Windowsmaskin, vert til file:///C:users/alise/dokument/fila%20mi.odt i URL-notasjon.

StĂžtt oss!