Få informasjon om økta

Handsaming av brukarprofilar og delte systemfilstiar for modular i LibreOffice kan gjerast i Python og i Basic. Du kan også finna plasseringa av BeanShell-, Java-, JavaScript- og Python-skript ut frå desse opplysningane.

Eksempel:

Med Pythonskal.

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.DeltePythonSkript()) # statisk metode

>>> skriv ut(Session().BrukarNamn) # objekteigenskapar

>>> input(Session().UserProfile) # objekteigenskapar

Frå menyen Verktøy → Makroar → Køyr makro,


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # statisk metode
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # statisk metode
      s = Session() # lag ei økt
      ui.MsgBox(s.UserName,title='Hallo') # objekteigenskapar
      ui.Print(s.UserPythonScripts) # objekteigenskapar
      
    g_exportedScripts = (demo_session,) # felles makroar
  

Med LibreOffice Basic.


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Print "Shared scripts location:", s.SharedScripts
      MsgBox s.UserName,,"Hallo"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Bruka COM/OLE og Visual Basic skript-språk.


    ' Tenesteadministratoren er alltid startpunktet
    ' Viss det ikkje køyrer eit kontorprogram, vert eit slikt opna
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    'PathSubstitution-tenesta viser informasjon som skal utgreiast
    ' <UserProfile|Share>/Scripts/python-plassering frå
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Python øktklasse


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # alternativ til variabelen '$(username)'
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

I motsetnad til Basic, vert normaliseringa av stinamn utført med Python i øktklassen.


LibreOffice Basic øktklasse:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' Privat medlem
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    End Sub ' Konstruktor
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    End Sub ' Destruktor
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Public Property Get UserName() As String ' Brukarnamn
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Public Property Get UserProfile() As String ' Systemsti for brukarprofilen
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Public Property Get UserScripts() As String ' Systemsti for brukarskript
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Public Property Get UserPythonScripts() As String ' Systemsti for brukarskript i Python
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Støtt oss!