Programmering med Python-skript

Ein Python-makro er ein funksjon inne i ei .py-fil identifisert som ein modul. I motsetnad til LibreOffice Basic og med titals UNO-objektfunksjonar eller tenester , brukar Python makroar XSCRIPTCONTEXT UNO enkeltobjekt delt med JavaScript og Beanshell. g_exportedScripts viser ei ordna liste over makroar som kan veljast frå ein modul. Python-moduler har sjølvstendig kodelogikk uavhengig av kvarandre.

XSCRIPTCONTEXT global variabel

Basic UNO-funksjonar kan verta utleia frå dei globale variablane XSCRIPTCONTEXT. Sjå LibreOffice API for ein fullstendig omtale av XSCRIPTCONTEXT (på engelsk). XSCRIPTCONTEXT-metodane kan oppsummerast som:

Metodar

Skildring

Brukt i Basic som

getDocument()

Dokumenttilvisinga som skriptet kan brukast på.

ThisComponent

getDesktop()

Datamaskinreferansen som skriptet kan brukast på.

StarDesktop

getComponentContext()

Komponentsamanhengen som skriptet kan bruka for å laga andre UNO-komponentar.

GetDefaultContext


Dei delte skripta i installasjonane HelloWorld og Capitalise syner UNO-relaterte makroar som brukar XSCRIPTCONTEXT sin globale variabel.

tip

Standard utdatafil for Python er ikkje tilgjengeleg når du køyrer Python-makroar frå Verktøy → Makroar → Køyr makro. Du finn meir om dette på Input/Output to Screen.


Modul-import

warning

XSCRIPTCONTEXT er ikkje tilgjengeleg for importerte modular.


Basicbilblioteka i LibreOffice inneheld klassar, rutinar og variablar. Pythonmodulane inneheld klassar, funksjonar og variablar. Felles snuttar med Python- og UNO-funksjonar som kan brukast om igjen må lagrast i Mine makroar i (Brukarprofil)/Scripts/python/pythonpath. Pythonbiblioteka hjelper til med å organisera modulane slik at det ikkje vert namnekollisjonar. Importer uno.py inne i delte modular.

Ekte BASIC UNO-fasilitetar kan greiast ut ved å bruka modulen uno.py. Bruk Python interactive shell for å få ei fullstendig modulbeskriving ved å bruka Pythonkommandoane dir() og help().

Funksjonar

Beskriving

Brukt i Basic som

absolutize()

Returnerer ei absolutt filadresse frå dei oppgjevne nettadressene.

createUnoStruct()

Lagar ein UNO-struct eller eit unntak gjeve av typeNamn.

CreateUNOStruct()

fileUrlToSystemPath()

Returnerer ein systemsti.

ConvertFromURL()

getClass()

Returnerer klassen av eit konkret UNO-unntak, strukt eller grensesnitt.

getComponentContext()

Returnerer UNO-komponentkonteksten som vert brukt til å setja opp Python-Runtime.

GetDefaultContext()

Enum()

getConstantByName()

Slår opp verdien av ein IDL-konstant ut frå det eintydige namnet.

Sjå gruppene API-konstant

isInterface()

Returnerer SANN, når obj er ein klasse med eit UNO-grensesnitt.

systemPathToFileUrl()

Returnerer ei filadresse for den gjevne systemstien.

ConvertToURL()


Dei førehandsinstallerte skripta LibreLogo, Namngjevne område, SetCellColor og TableSample brukar uno.py-modulen.

Fleire Python-Basic-prøver

Python UNO

Basic UNO-eigenskapar

ctx = uno.getComponentContext()

smgr = ctx.getServiceManager()

obj = smgr.createInstanceWithContext( .. , ctx)

CreateUnoService()

Opna ein dialog

CreateUnoDialog()

Sjå Laga ein lyttar

CreateUnoListener()

Sjå UNO datatypar

CreateUnoValue()

CreateObject()

EqualUnoObjects()

ctx = uno.getComponentContext()

smgr = ctx.getServiceManager()

GetProcessServiceManager()

def hasUnoInterfaces(obj, *interfaces):

return set(interfaces).issubset(t.typeName for t in obj.Types)

HasUnoInterfaces()

IsUnoStruct()

ctx = uno.getComponentContext()

smgr = ctx.getServiceManager()

DESK = 'com.sun.star.frame.Desktop'

desktop = smgr.createInstanceWithContext(DESK , ctx)

StarDesktop

desktop = smgr.createInstanceWithContext(DESK , ctx)

doc = desktop.CurrentComponent

ThisComponent


Importera ein innebygd modul

På same måte som LibreOffice Basic som støttar surfing og dynamisk lasting av bibliotek, kan Python-biblioteka utforskast og importerast om ønskjeleg. Du kan finna meir om bibliotekbehaldarar i LibreOffice Application Programming Interface (API) eller lasta ned LibreOffice Software Development Kit (SDK).

Nedanfor finn du ein illustrasjon som viser korleis du kan importera ein innebygd modul i Python. Unntakshandsaminga er ikkje detaljert:


      import uno, sys, zipimport
      
      def load_library(library_name: str, module_name=None):
        """ last inn biblioteket og importer modul
        
        Henta frå «Bibliothèque de fonctions» av Hubert Lambert
        på https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?p=286213"""
        doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument() # gjeldande dokument
        url = uno.fileUrlToSystemPath( \
          '{}/{}'.format(doc.URL, 'Scripts/python'+library_name)) # ConvertToURL()
        viss ikkje adresse i sys.path: # legg til ein sti om nødvendig
          sys.path.insert(0, url) # doclib har forrang
        if module_name: # importer viss det er spørsmål om det
          return zipimport.zipimporter(url).load_module(module_name)
      
      def import_embedded_python():
        ui = load_library("my_gui",'screen_io') # legg til <lib>-st + importer <module>
        ui.MsgBox(sys.modules.keys())
      
      g_exportedScripts = (import_embedded_python,) # Public macros
    

Støtt oss!