Organisering og plassering av Pythonskript

LibreOffice-makroar er grupperte i modulfiler, modular er normalt grupperte i bibliotekmapper og bibliotek er grupperte i bibliotekbehaldarar, sjølv om behaldarar også kan innehalda modular.

Eit bibliotek vert brukt som ein hovudgruppering for anten ein heil kategori av makroar eller for eit heilt program. Modular deler til vanleg funksjonar, som brukarmedverknad og utrekningar. Individuelle makroar er subrutiner og funksjonar. Figuren nedanfor viser eit eksempel på den hierarkiske strukturen til makrobibliotek i LibreOffice.

Diagram for bibliotekbehaldarar

Figur: Makrobibliotekhierarki

Behaldarane er tilgjengelege i alle LibreOffice-program gjennom brukargrensesnittet. Gå til Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Python for å opna dialogvindauget for Python-makroar.

Tre biblioteksbehaldarar vert viste i lista Makro frå:

  1. Mine makroar: personlege makroar tilgjengelege for LibreOffice-brukaren

  2. Programmakroar: systemmakroar distribuert med LibreOffice for kvar datamaskinbrukar

  3. Dokumentmakroar: kvart dokument kan innehalda makrobibliotek som er tilgjengelege i det dokumentet for alle brukarane

Plasseringa av Pythonskript

Sjå Getting Session Information om korleis du kan få prammeringstilgang til plasseringa av Python-skripta.

Programmakroar

Makroar som er lagt inn her (i behaldaren) vert kopierte av installasjonsprogrammet og er tilgjengeleg for alle brukarane, og alle opne dokument har tilgang til behaldaren. Du må ha administrasjonsrettar for å kunna lagra og redigera makroar lagra her.

Kvar behaldaren er lagra i LibreOffice sitt filsystem er avhengig av operativsystemet.

Mine makroar

Denne behaldaren er berre tilgjengeleg for LibreOffice-brukaren. Alle opne dokument har tilgang til makroar som er lagra i behaldaren. Makroane vert lagra i brukarprofilen for LibreOffice-brukaren.

MineMakroar-behaldaren er lagra i brukarstaden som igjen er avhengig av operativsystemet.

Dokumentmakroar

Dokumentmakroar vert lagra i dokumentet, og er tilgjengelege berre når dokumentet er opna.

Bibliotek, modular og makroar

Python-makroar kan organiserast i bibliotek, modular og makroar. Bruk makrobibliotekhierarkiet som ei rettleiing når du lagar eller installerer nye makroar i modulfiler, nye modulfiler i bibliotekmapper eller nye bibliotekmapper i behaldarar.

Støtt oss!