Laga ein handsamar for dialogvindauge

I tillegg til tilordna makroar til hendingar eller oppretta hendingslyttarar kan du bruka handsamarane for dialogvindauge som har som prinsipp å definera UNO-nøkkelord eller -metodar som er knytte til hendingar som skal overvakast. Hendingshandsamaren er ansvarleg for å utføre metodar ved å bruka protokollen vnd.sun.star.UNO: method_name. I motsetning til lyttarar, som må definere alle støtta metodar, treng handsamaren for dialogvindauge berre to metodar i tillegg til dei tiltenkte control hook skripta.

Fordelane med denne tilgangen er:

Denne mekanismen vert med dette illustrert her for Basic- og Python-språk ved hjelp av ein importert kopi av dialogvindauget Access2BasedlgTrace. Unntakshandsaming og lokalisering er ikkje teke med for å gjera resultatet tydlegare..

Tilordna dialogvindaugemetodar

Eksporterer dialogvindauget Access2Base dlgTrace og importerer det til programbiblioteket MyLib.

I panelet for kontrolleigenskapar i Dialog Editor brukar du fana hendingar til å erstatta makro-tilvisingane med komponent-tilvisingar og skriv inn dei ønskte metodenamna.

Hendingar som har handlingar knytt til seg, bør nemna protokollen vnd.sun.star.UNO:.

Oppretta handsaminga

Metoden createDialogWithHandler for com.sun.star.awt.DialogProvider2-tenesta vert brukt for å setja dialogvindauget og handsamaren. Handsamaren er ansvarleg for å implementera brujkargrensesnittet com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

Når du brukar ein handsamar for dialogvindauge, må alle namna på komponentmetodar deklarerast eksplisitt.


Med Python

I dette eksempelet er dialogvindauget plassert på datamaskinen.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Access2Base konsollhandsamar """
     ''' henta og tilpassa frå « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » av JM Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Laga eit dialogvindauge ut frå kvar det er plassert """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Stygg MsgBox '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Som venta utløyser den manglande metoden onOkHasFocus eit unntak.


tip

Sjå sida Python-oppkall til LibreOffice Basic for omtale av rutinane i getBasicScript og detaljer om korleis ein kan laga skripta på tvers av programmeringsspråka.


Med LibreOffice Basic

I dette eksempelet er dialogvindauget innebygd i eit dokument, men kan også plasserast i datamaskinen.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) 'viss dialogvindauget er innebygd i dokumentet
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) As Boolean
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) viss dialogvindauget er i datamaskinen
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' tilpassa frå « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » av JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Som venta gjev den manglande metoden onOkHasFocus eit unntak.


Støtt oss!