Overvaking av dokumenthendingar

I tillegg til Ä knytte makroar til hendingar kan ein overvaka hendingar frÄ LibreOffice-dokument. API (Application Programming Interface)-sendarane er ansvarlege for Ä kalla opp hendings-skript. I motsetnad til lydarane som skal definera alle stÞtta metodar, ogsÄ ubrukte, krev dokumentovervakarane berre to metodar ved sida av skript for lenkja hendingar.

Lytting til dokumenthendingar

Overvakinga vert vist her for sprĂ„ka Basic og Python med objektorientert programmering. Tildeling av skriptet OnLoad til hendinga Open Document er nok for Ă„ byrja og avslutta overvakinga. Fana Hendingar i menyen VerktĂžy → Tilpass vert brukt for Ă„ ta i bruk begge skripta.

Innhenting av hendingar gjer det enklare Ä setja skript fÞr og etter vilkÄra, for eksempel inn- og utlesing av bibliotek eller sporing av skripthandsaming i bakgrunnen. Bruken av modulen Access2Base Trace viser denne sistnemnde samanhengen.

Med Python

Overvakinga av hendingar byrjar med opprettinga av objekt og sluttar nÄr Python gjev objektet fri. Hendingar som er registrerte, vert rapporterte ved hjelp av Access2Base -konsollen.

note

Hendingane OnLoad og OnUnload kan brukast til Ă„ setja og oppheva programstien for Python. Dei er omtalte som Open document og Document closed.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Overvak dokumenthendingar """
       '''
       omforma frÄ «Python-script til Ä overvaka OnSave-hendingar» pÄ
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Overvaking av dokumenthendingar """
         ''' rapporter med Access2Base.Trace-konsollen ELLER
         rapporter pÄ Ark 1, fÞrste kolonne for Calc-dokument '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # utkommenterer berre for Calc-dokument
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Start overvaking av doc.-hendingar
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Vis dokumenthendingar i fĂžrste kolonne i eit Calc-rekneark """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew fĂžrst
         """ Start overvaking av dokumenthendingar """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthendingar vert logga", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload sist (valfri)
         """ Stopp overvaking av dokumenthendingar """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthendingar vert logga", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Overvakar alle dokumenthendingar """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # berre for Calc-dokument
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Frigjev alle aktivitetar """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Opna dokumenthending
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # 'Dokument er lukka'-hending
       pass # (valfri) vert utfĂžrt ved avslutning
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Bak-/For-)grunnskonsoll til rapportering/logging av program.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Skriv liste over frie element til konsollen """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Legg loggmelding til konsollen, valfri brukarfĂžrespurnad """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Sett nedre grense for loggmeldingar """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Vis konsollinnhald/-dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Ver merksam pÄ den feilstava documentEventOccured-metoden som arvar ein trykfeil frÄ LibreOffice API (Application Programming Interface, grensesnittet for programmet).


Tipsikon

Hendingane Start application og Close application kan brukast for Ä setja og frigjera Python-stien til brukar-skript eller LibreOffice-skript. PÄ same mÄte kan dokumentbaserte Python-bibliotek setjast eller frigjevast med Open document- og Document closed-hÊndelser. Du finn meir om dette pÄ Importing Python Modules.


Med LibreOffice Basic

Onload-skriptet vert knytt til Open document-hendinga med fana Hending i menyen VerktĂžy → Tilpass. Overvakinga av hendinga byrjar straks eit ConsoleLogger-objekt vert aktivert og vert avslutta nĂ„r det vert sett fri av Basic-motoren. Ei OnLoad-hending lese inn dei nĂždvendige Basic-biblioteka, medan oppfanga hendingar vert rapporterte medAccess2Base.Trace-modulen.


     REM controller.Events-modul
     Option Explicit
     Private _obj As Object ' controller.ConsoleLogger-fĂžrekomst
       
     Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Opna dokument <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     REM controller.ConsoleLogger klasse-modul
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER-utformingsmÞnster-objekt som skal opnast i hendinga «Opna dokument»
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     ' MEMBERS
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' System-avhengig filnamn '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METHODS
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Overvak dokumenthendingar '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' SlÄ pÄ logging av dokumenthendingar '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumenthendingar vert logga", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' SlÄ av logging av dokumenthendingar '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumenthendingar vart logga", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     ' Her skriv du inn koden for handsaming av hendingar
   
warning

Ver merksam pÄ den feilstava documentEventOccured-metoden som arvar ein trykfeil frÄ LibreOffice API (Application Programming Interface, grensesnittet for programmet).


Oppdagar dokumenthendingar

API-objektet for kringkastaren gjev deg lista over hendingar det er ansvarleg for:

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Vis dokumenthendingar """
       '''
       tilpassa etter DisplayAvailableEvents() av A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Utvidinga Alternative Python Script Organizer (APSO = Alternativ Python-Script-organisator) vert brukt for Ä levera hendingsinformasjon pÄ skjermen.


Med LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Vis dokumenthendingar '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

StĂžtt oss!