Lytta til dokumenthendingar

Å lytta til dokumenthendingar kan vera til nytte i desse situasjonane:

I tillegg til å knytte makroar til hendingar kan ein overvaka hendingar frå LibreOffice-dokument. API (Application Programming Interface)-sendarane er ansvarlege for å kalla opp hendings-skript. I motsetnad til lydarane som skal definera alle støtta metodar, også ubrukte, krev dokumentovervakarane berre to metodar ved sida av skript for lenkja hendingar.

Overvaking av dokumenthendingar

Overvakinga vert vist her for språka Basic og Python med objektorientert programmering. Tildeling av skriptet OnLoad til hendinga Open Document er nok for å byrja og avslutta overvakinga. Fana Hendingar i menyen Verktøy → Tilpass vert brukt for å tilordna begge skripta.

Innhenting av hendingar gjer det enklare å setja skript før og etter vilkåra, for eksempel inn- og utlesing av bibliotek eller sporing av skripthandsaming i bakgrunnen. Bruken av modulen Access2Base Trace viser denne sistnemnde samanhengen.

Med Python

Overvakinga av hendingar byrjar med opprettinga av objekt og sluttar når Python gjev objektet fri. Hendingar som er registrerte, vert rapporterte ved hjelp av Access2Base -konsollen.

note

Hendingane OnLoad og OnUnload kan brukast til å setja og oppheva programstien for Python. Dei er omtalte som Open document og Document closed.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Overvak dokumenthendingar """
       '''
       omforma frå «Python-script til å overvaka OnSave-hendingar» på
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Overvaking av dokumenthendingar """
         ''' rapporter med Access2Base.Trace-konsollen ELLER
         rapporter på Ark 1, første kolonne for Calc-dokument '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # utkommenterer berre for Calc-dokument
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Start overvaking av doc.-hendingar
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Vis dokumenthendingar i første kolonne i eit Calc-rekneark """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew først
         """ Start overvaking av dokumenthendingar """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthendingar vert logga", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload sist (valfri)
         """ Stopp overvaking av dokumenthendingar """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumenthendingar vert logga", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Overvakar alle dokumenthendingar """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # berre for Calc-dokument
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Frigjev alle aktivitetar """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Opna dokumenthending
       lyttar = UiDocument() # Byrjar lytting
       
     def OnUnload(*args): # 'Dokument er lukka'-hending
       pass # (valfri) vert utført ved avslutning
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Bak-/For-)grunnskonsoll til rapportering/logging av program.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Skriv liste over frie element til konsollen """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Legg loggmelding til konsollen, valfri brukarførespurnad """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Sett nedre grense for loggmeldingar """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Vis konsollinnhald/-dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Ta tak i programbasert Basic skript '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Ver merksam på den feilstava documentEventOccured-metoden som arvar ein trykkfeil frå LibreOffice API (Application Programming Interface, grensesnittet for programmet).


Tipsikon

Hendingane Start application og Close application kan brukast for å setja og frigjera Python-stien til brukar-skript eller LibreOffice-skript. På same måten kan dokumentbaserte Python-bibliotek setjast eller frigjevast med Open document og >Document closed-hendingar. Du finn meir om dette på Importing Python Modules.


Med LibreOffice Basic

Ved å bruka menyen Verktøy → Tilpass og fana Hendingar, vil hendinga Opna dokument gjera ei initialisering av Konsoll-Loggar. Rutinen _documentEventOccured – gjeve av ConsoleLogger – fungerer som eit unikt inngangspunkt for å fanga alle dokumenthendingar.

controller.Events-modulen


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' Førekomst av controller.ConsoleLogger
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Opna dokument <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      '' 'ConsoleLogger unikt inngangspunkt' ''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

controller.ConsoleLogger-klasse-modul

Hendingsovervakinga byrjar når eit ConsoleLogger-objekt startar og stoppar når dokumentet vert lukka. Rutinen StartAdapter lastar nødvendige grunnleggjande bibliotek, medan oppfanga hendingar vert rapporterte ved hjelp av modulen Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER-utformingsmønster-objekt som skal opnast i hendinga «Opna dokument»
     Private Const UI_PROMPT = True
     Privat Const UI_NOPROMPT = False 'Set han til True for å visualisere dokumenthendingar
       
     ' MEMBERS
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Privat tekstmelding for _txtMsg As String for å logga i konsollen
       
     ' EIGENSKAPAR
     Private Property Get FileName As String
       ''' System-avhengig filnamn '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METHODS
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Overvak dokumenthendingar '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Slå på logging av dokumenthendingar '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog ("INFO", _txtMsg & "Dokumenthendingar vert logga", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Slå av logging av dokumenthendingar '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog ("INFO", _txtMsg & "Dokumenthendingar er logga", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole () ' Dialog for oppfanga hendingar
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' HENDINGAR
     ' Her skriv du inn koden for handsaming av hendingar
   
warning

Ver merksam på den feilstava documentEventOccured-metoden som arvar ein trykkfeil frå LibreOffice API (Application Programming Interface, grensesnittet for programmet).


Oppdagar dokumenthendingar

API-objektet for kringkastaren gjev deg lista over hendingar det er ansvarleg for:

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Vis dokumenthendingar """
       '''
       tilpassa etter DisplayAvailableEvents() av A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Utvidinga Alternative Python Script Organizer (APSO = Alternativ Python-Script-organisator) vert brukt for å levera hendingsinformasjon til skjermen.


Med LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Vis dokumenthendingar '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Støtt oss!