Formatering av kantlinjer i Calc med makroar

Ved å bruka programmeringsspråka Basic eller Python er det mogleg å skriva makroar som brukar format på celleområde i Calc.

Formatering av kantlinjer i Celleområde

Kodesnutten nedanfor lagar ein Sub kalla FormatCellBorder som brukar nye kantformat på ei gjeve områdeadresse i det gjeldande Calc-arket.


  Sub FormatCellBorder(cellAddress as String, newStyle as Byte, newWidth as Long, Optional newColor as Long)
    ' Lagar UNO -strukturen som lagrar det nye linjeformatet
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = newStyle
    lineFormat.LineWidth = newWidth
    If Not IsMissing(newColor) Then lineFormat.Color = newColor
    ' Hentar målcella
    Dim oCell as Object
    Set oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName(cellAddress)
    ' Brukar det nye formatet på alle kantlinjene
    oCell.TopBorder = lineFormat
    oCell.RightBorder = lineFormat
    oCell.LeftBorder = lineFormat
    oCell.BottomBorder = lineFormat
  End Sub
 

Sub omtala ovanfor inneheld fire argument:

For å kalla opp FormatCellBorder, lagar du ein ny ny makro og vidaresender dei ønskte argumenta som vist nedanfor:


  Sub MyMacro
    ' Gjev tilgang til linjestilkonstantane
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Formater "B5" med einsfarga blå kantar
    FormatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, RGB(0, 0, 255))
    ' Formaterer alle kantlinjene i området «D2: F6» med raude, prikkete kantar
    FormatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, RGB(255, 0, 0))
  End Sub
 

Det er mogleg å bruka den same funksjonaliteten i Python:


  from uno import createUnoStruct
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def formatCellBorder(cellAddress, newStyle, newWidth, newColor=0):
    # Definerer det nye linjeformatet
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = newStyle
    line_format.LineWidth = newWidth
    line_format.Color = newColor
    # Scriptforge-teneste for å få tilgang til celleområde
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange(cellAddress)
    cell.TopBorder = line_format
    cell.RightBorder = line_format
    cell.LeftBorder = line_format
    cell.BottomBorder = line_format
 

Kodesnutten nedanfor implementerer makroen myMacro som kallar opp formatCellBorder:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  
  def myMacro():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    formatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, bas.RGB(0, 0, 255))
    formatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, bas.RGB(255, 0, 0))
 
note

Python-koden som er vist ovanfor brukar ScriptForge-biblioteket som er tilgjengeleg sidan LibreOffice 7.2.


Linjestilar

Linjestilar er definerte som heiltalskonstantar. Tabellen nedanfor viser konstantane for linjestilane som er tilgjengelege i Format → Celler → Kantlinjer :

Konstantnamn

Heiltalsverdi

Linjestilnamn

SOLID

0

Einsfarga

DOTTED

1

Prikka

DASHED

2

Streka

FINE_DASHED

14

Finstreka

DOUBLE_THIN

15

Dobbel tynn

DASH_DOT

16

Strek punkt

DASH_DOT_DOT

17

Strek punkt punkt


tip

Sjå kantlinjestil, konstantreferanse i LibreOffice API-dokumentasjonen for å læra meir om linestilkonstantar.


Formatering av kantlinjer ved hjelp av TableBorder2

Områdeobjekt har ein eigenskap som heiter TableBorder2. Denne kan brukast til å formatera områdegrenselinjer slik det vert gjort i fana Kantlinjer i dialogvindauget Format → Celler → Kantlinjer .

I tillegg til øvre, nedre, venstre og høgre kant, definerer TableBorder2 også loddrette og vassrette kantlinjer. Makroen nedanfor gjeld berre øvre og nedre kantlinje for området «B2: E5».


  Sub TableBorder2Example
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Definerer det nye linjeformatet
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = cStyle.SOLID
    lineFormat.LineWidth = 15
    lineFormat.Color = RGB(0, 0, 0)
    ' Struktur som lagrar den nye TableBorder2-definisjonen
    Dim tableFormat as New com.sun.star.table.TableBorder2
    tableFormat.TopLine = lineFormat
    tableFormat.BottomLine = lineFormat
    tableFormat.IsTopLineValid = True
    tableFormat.IsBottomLineValid = True
    ' Brukar tabellformatet for området «B2: E5»
    Dim oCell as Object
    oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("B2:E5")
    oCell.TableBorder2 = tableFormat
  End Sub
 

Makroen kan implementerast slik i Python:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def tableBorder2Example():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = cStyle.SOLID
    line_format.LineWidth = 18
    line_format.Color = bas.RGB(0, 0, 0)
    table_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.TableBorder2")
    table_format.TopLine = line_format
    table_format.BottomLine = line_format
    table_format.IsTopLineValid = True
    table_format.IsBottomLineValid = True
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange("B2:E5")
    cell.TableBorder2 = table_format
 
tip

Sjå TableBorder2 Strukturreferanse i LibreOffice API-dokumentasjonen for å læra meir om attributta.


Støtt oss!