Oppkall av Python-skript frå Basic

Det er råd å kalla opp Python-skript frå LibreOffice, noko som kan brukast for å laga nyttige funksjonar, slik som

tip

Rett handsaming av LibreOffice Basic og Application Programming Interface (API) vert tilrådd før du kallar opp andre programmeringsspråk frå Basic, som for eksempel til Python, Java eller ein annan skrift-motor.


Oppkall av Python-skript

Python-skript kan vera private, delte eller innebygde i dokument. For å kunna køyra dei, må LibreOffice Basic vera utstyrt med stiar for Python-skript. Ved å finna com.sun.star.script.provider.XScript grensesnitt-kompatible UNO-objekt kan du køyra Python-skript:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Får Python-skript-objekt før utføringa
       ' Argument:
       '  makro  : som "library/module.py$macro" eller "module.py$macro"
       '  plassering: som "document", "share", "user" eller ENUM(eration)
       ' Resultat:
       '  funne com.sun.star.script.provider.XScript UNO service'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' com.sun.star.script.provider.XScriptProvider-kompatibel
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUNOService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Køyra Python-skript

Skriptnettverket LibreOffice Application Programming Interface (API) har støtte for å køyra blanda skript mellom Python og Basic, eller andre programmeringsspråk for den saks skuld. Såleis kan argument sendast mellom språka dersom dei er såkalla primitive datatypar som begge språka forstår og at dei vert konverterte korrekt.

Syntaks

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out er ei matrise

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Eksempel på innebygde skript

Under rutinane ComputerName og GetFilelen vert dei tilsvarande Pytonrutinane kalla opp med dei tidlegare nemnde funksjonane GetPythonScript . Unntakshandsaminga er ikkje detaljert.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Støtte for eigenskapar
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Namnet på arbeidsstasjonen'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Filstorleik i byte'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' dokument-skript
       ISPERSONAL As String ' brukarskript
       ISSHARED As String ' LibreOffice-makro
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' dokument-skript
         .ISPERSONAL = "user" ' brukarskript
         .ISSHARED = "share" ' LibreOffice-makro
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

To ulike Pythonmodellar vert kalla opp. Dei kan anten vera innebygde i det gjeldande dokumentet eller verta lagra i filsystemet. Kontroll av argumenttype er sløyfa for å gjere eksempelet klarare.


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Eksempel på personlege og delte skript

Oppkallsmekanismen for personlege og delte Python-skript er den same som for innebygde skript. Biblioteknamna er tilordna mapper. Utrekninga av brukarprofilen for LibreOffice og filstiar for delte modular kan gjerast som i Henta bolkinformasjon. Rutinane OSName, HelloWorld og NormalizePath kallar opp dei tilsvarande Python-rutinane ved hjelp av den tidlegare nemnde funksjonen GetPythonScript. Unntakshandsaminga er ikkje detaljert.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Eigenskapane er støtta
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Plattformnamn som "Linux", "Darwin" eller "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''LibreOffice Python delt prøve'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Overflødig avsnitt '\..' i sti'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Python standardmodular

Innebygd Python i LibreOffice inneheld mange standardbibliotek som du kan dra nytte av. Dei har mange funksjonar, mellom andre

Støtt oss!