Access2Base

Kva er Access2Base?

Access2Base er eit LibreOffice Basic-bibliotek av makroar for utviklarar og avanserte brukarar. Det er eit av biblioteka under «Programmakroar og dialogar».

Funksjonane i dei innebygde makroane er alle direkte inspirerte av Microsoft Access. Makroane kan hovudsakleg kallast opp frå eit LibreOffice Base-program, men også frå alle LibreOffice-dokument (Writer, Calc, ...) der tilgang til data lagra i ein database gjev meining.

API-en som kjem med Access2Base er meir konsise, intuitive og lettare å læra enn dei vanlege UNO API-ane. (API = Application Programming Interface eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt på norsk).

Åtvaringsikon

Biblioteket er dokumentert på http://www.access2base.com


Dei implementerte makroane inneheld:

 1. ein enkel API som kan utvidast for skjema, dialogvindauge og kontrollelement på same måten som med objektmodellen Microsoft Access.

 2. ein API for databasetilgang med objekta tabell, spørjing, postar og felt

 3. ei rad med handlingar som har ein syntaks identisk med dei tilsvarande Microsoft Access-makroane/-handlingane

 4. databasefunksjonane DLookup, DSum, …

 5. støtte for snarvegnotasjon som Forms!myForm!myControl.

i tillegg

 1. ein konsistens feil- og unntakshandsamar,

 2. høve til å programmera skjema, dialogar og å kontrollera handlingar og

 3. støtte for både innebygde og sjølvstendige (Writer) skjema

Samanlikn Access2Base med Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Støtt oss!