Indexitem invoegen of bewerken

Markeert de geselecteerde tekst als index- of inhoudsopgave-item of bewerkt het geselecteerde index-item.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen:

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Indexitem

Open de werkbalk Invoegen en klik op

Pictogram Indexitem invoegen

Indexitem invoegen

Bewerken:

Plaats de cursor voor het indexveld en kies vervolgens Bewerken - Verwijzing - Indexinvoer...

of klik met rechts om het contextmenu te openen - kies Indexitem bewerken


U kunt de dialoogvensters Indexitem invoegen en Indexitem bewerken geopend laten terwijl u items selecteert en invoegt of bewerkt.

Dialoogvenster Indexitem

Index

Selecteer de index waaraan u het item wilt toevoegen.

Geeft bij het bewerken van een indexitem het type index weer waartoe het geselecteerde item behoort. U kunt het indextype van een indexitem in dit dialoogvenster niet wijzigen. In plaats daarvan moet u de indexvermelding uit het document verwijderen en deze vervolgens opnieuw invoegen in een ander indextype.

Nieuwe gebruikergedefinieerde index

Opent het dialoogvenster Nieuwe gebruikersindex definiëren waar u een aangepaste index kunt maken.

Nieuw door de gebruiker gedefinieerd indexpictogram

Nieuwe door de gebruiker gedefinieerde index

Naam

Voer een naam in voor de nieuwe gebruikergedefinieerde index. De nieuwe index wordt aan de lijst met beschikbare indices en registers toegevoegd.

Item

Geeft de tekst weer die in het document geselecteerd is. U kunt desgewenst een ander woord voor het indexitem invoeren. De geselecteerde tekst in het document wordt niet gewijzigd.

Of bewerk indien nodig het indexitem. Wanneer u de indexitem wijzigt, verschijnt de nieuwe tekst alleen in de index en niet bij het anker van het indexitem in het document. U kunt bijvoorbeeld een index invoeren met opmerkingen als "Basis, zie ook Algemeen".

Item van selectie bijwerken

Klik op het pictogram om Item bij te werken met de huidige tekstselectie in het document.

Item bijwerken vanaf selectiepictogram

Item van selectie bijwerken

1e sleutel

Maakt de huidige selectie een subitem van het woord dat u hier invoert. Als u bijvoorbeeld 'koud' selecteert en 'weer' invoert als de 1e sleutel, is het indexitem 'weer, koud'.

2e sleutel

Maakt de huidige selectie een subitem van de 1e sleutel. Als u bijvoorbeeld 'koud' selecteert en 'weer' als de 1e en 'winter' als de 2e sleutel invoert, is het indexitem 'weer, winter, koud'.

Fonetisch lezen

Voer de fonetische leeswijze voor het overeenkomstige item in. Als een Japanse Kanji bijvoorbeeld op meer dan een manier uitgesproken kan worden, voert u de juiste uitspraak als een Katakana-woord in. Het Kanji-woord wordt dan volgens het item voor fonetisch lezen gesorteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als ondersteuning voor Aziatische talen wordt ondersteund.

Hoofditem

Maakt van de geselecteerde tekst het hoofditem in een alfabetische index. LibreOffice geeft het paginanummer van het hoofditem in een andere indeling weer dan de andere items in de index.

Itemniveau

Geef het indexniveau op voor het ingevoegde indexitem.

note

Deze optie is alleen beschikbaar voor inhoudsopgaven en gebruikergedefinieerde indexitems.


Voor geselecteerde item

De volgende drie opties zijn beschikbaar wanneer een tekstselectie wordt geladen in Item, ofwel door de tekst in het document te selecteren en vervolgens het dialoogvenster te openen, ofwel door Item bijwerken van selectie te gebruiken in de dialoogvenster.

Op alle andere gebeurtenissen toepassen

Markeert automatisch alle andere exemplaren van de geselecteerde tekst in het document. Voor een gewijzigd item wordt de match uitgevoerd op de oorspronkelijke selectie, maar het gewijzigde item wordt ingevoegd als het indexitem. Tekst in kop-, voetteksten en frames is niet inbegrepen.

Alleen hele woorden

Zoekt naar hele woorden of cellen die identiek zijn aan de zoektekst.

Identieke hoofdletters/kleine letters

Komt overeen met het exacte teken in het vak Zoeken zonder rekening te houden met alternatieve hoofdletters.

tip

Wilt u alle exemplaren van een stuk tekst in een index opnemen, dan selecteert u de tekst, kiest u Bewerken - Zoeken en vervangen en klikt u op Alles zoeken. Kies vervolgens Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Item en klik op Invoegen.


Invoegen

Markeert een indexitem in uw tekst.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde item uit de index. De itemtekst in het document wordt niet verwijderd.

note

De volgende navigatieknoppen zijn alleen beschikbaar in het dialoogvenster Indexitem bewerken.


Vorige item (dezelfde naam)

Springt naar het vorige indexitem met hetzelfde item en type als het huidige indexitem.

Pictogram voor vorige item (dezelfde naam).

Vorige item (dezelfde naam)

Volgende item (dezelfde naam)

Springt naar het volgende indexitem met hetzelfde item en type als het huidige indexitem.

Pictogram voor het volgende item (dezelfde naam).

Volgend item (dezelfde naam)

Vorig item

Springt naar het vorige indexitem van hetzelfde type in het document.

Pictogram Vorig item

Vorig item

Volgend item

Springt naar het volgende indexitem van hetzelfde type in het document.

Pictogram Volgend item

Volgend item

tip

U kunt snel naar indexitems springen met de werkbalk Navigatie.


Help ons, alstublieft!